28844. lajstromszámú szabadalom • Lánczfonalőrző készülék szövőszékek számára

— 2 — elrendezve és a nyüstök egyikének leesé­sénél a szövőszéket ismert módon önműkö­dően megállítják. A nyüstök mindegyik végénél mindegyik keresztrúdra egy rugalmas (e) kapocs van földugva, meiy rugalmas lemezből van ké­szítve és párhuzamos oldalaival a keresztrúd­hoz szorul, mimellett a kapocs hosszabbik (c2) része (c3)-nál befelé van hajlítva (3. ábra), úgy hogy a kapcsok biztosan tartatnak helyze­tükben. Hogy az őrzőnyüstök az oldalirányú ide-oda való lengésben megakadályoztassa­nak, az egyes nyüstök között elkülönítő­darabok vannak oly módon elrendezve, hogy a nyüstök akadálytalanul föl- és lemozog­hatnak és a lánczfonalak helyzetének meg­felelően beállhatnak. Ezen elkülönítődarabok egy kiviteli alakja az 1—4-. ábrákban van föltüntetve, a midőn a 3. ábrában nagyobb léptékben és perspek­tiv nézetben van rajzolva. Ezen elkülönítő­darab egy vékony (s) lemezdarabból készül, mely szélesebb, mint a nyüst, fölül és alul 5-nél le van gömbölyítve és közepén egy hosszúkás (sl) hasítékkal van ellátva, melyen a keresztrúd lazán áthalad. A lemezdarab hosszszélei oly módon vannak fölfelé meg­hajlítva, hogy egymáshoz képest kissé ferde (s2) peremek képeztetnek, melyek között a nyüstök szabadon föl- és lemozoghatnak. Az elkülönítődarabok oly módon vannak elrendezve, hogy az egyik elkülönítődarab peremei a másik hátához fekszenek, úgy hogy az egyes nyüstök között csak kis köz képeztetik, anélkül, hogy a nyüstök valami­képen megszorulnának. Az (sl) hasíték csak oly széles, hogy az elkülönítődarab simán illik rá a keresztrúdra, úgy hogy az elkülö­nítődarab utóbbin nem fordulhat meg, ellen­ben hosszirányban a nyüstökkel együtt eltolható, miáltal a lánczfonalak befűzése igen megkönnyíttetik, mely esetben a (c) kapcsok is eltolhatók vagy levehetők. Mint az 1. ábra mutatja, a (dl) nyüstök az elkülönítődarabok által oly helyzetben tartatnak, hogy ezen (dl) nyüstök a (d) nyüstök között lévő közökkel szemben áll­nak, miáltal a lánczfonalaknak mindkét hámozat nyüstjein való áthaladására nagy szabadság biztosíttatik és a lánczfonalak azon törekvése, hogy a nyüstökkel való érint­kezés által súrlódnak, csökkentetik. 1 A 7. és 8. ábra szerinti kiviteli alaknál a nyüstök elkülönítésére alátétlemezszerű (m) fémdarabok vannak alkalmazva, melyek alsó és fölső végükön meg vannak erősítve és a keresztrúd átbocsátására (m') hasítékkal bírnak. Ezen czélszerűen aluminiumból vagy hasonlóból készített elkülönítődarab végei le vannak gömbölyítve. A helyett, hogy az egyes nyüstöket elkülö­nítődarabok által kölönítjük el egymástól, a nyüstöket kis csoportokra oszthatjuk be, mely czélra az 5. és 6. ábrában rajzolt elkülönítődarabok használtatnak, melyeknél a 3. ábrában rajzolt elkülönitődarabokhoz hasonlóan (nl) peremek vannak egy lemez­darabból lehajlítva, azonban azon különb­séggel, hogy az 5. és 6. ábrákban rajzolt elkülönítődarab peremei ellenkező irányban és egymással párhuzamosan akként vannak hajlítva, hogy mindegyik elkülönítődarab egyik pereme az előtte lévő elkülönítődarab (n) lemezrészéig, míg a másik pereme a mö­götte lévő elkülönítődarab (n) lemezrészéig terjed, mi mellett két-két elkülönítődarab között két őrzőnyüst van elrendezve. Ezen elrendezés folytán az elkülönítődarabok száma lényegesen csökkentetik. Bármily alakú elkülönítődarabot haszná­lunk is, nem szükséges a (c) végcsapok közötti egész teret kitölteni, minthogy a nyüstök függélyes fölfelé és lefelé való mozgása mindegyik esetben biztosíttatik; a rendelkezésre álló teret azonban sohasem szabad oly módon kitölteni, hogy a részek megszoruljanak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Lánczfonalőrzőkészűlék szövőszékek szá­mára, melyeknél a szövőszék meg­állítását egy lánczfonal elszakadásánál merev lemezek eszközlik, mely utóbbiak nyüstök gyanánt is használtatnak, és melyek egymástól elkülönítődarabok által elkülönítve szabadon föl- és lemozoghat­nak, jellemezve az által, hogy az elkü­lönítődarabok a keresztrudak befogadá-

Next

/
Thumbnails
Contents