28515. lajstromszámú szabadalom • Izzólámpa borszesz vagy egyéb szénhydrogének számára

Megjelent 1903. évi október lió 1 15-én. MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LÉTRA S 28515. szám. Il/d. OSZTÁLY­Izzólángzó borszesz vagy egyéb szénhydrogének számára. LIAIS LUCIEN MÉRNÖK PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 27-ike. A jelen találmány tárgyát izzólángzó ké­pezi borszesz vagy egyéb szénhydrogének számára. Az ide mellékelt rajzban egy ilyen izzólángzó van bemutatva, a hol: 1. ábra a lángzó függélyes metszete; 2. ábra arra merőleges metszete, és 3. ábra az 1. ábra a—b vonala mentén vett metszete. A találmánybeli, lángzó tulajdonképen két lényeges részből áll, úgymint egy (1) égő­ből és egy (2) hüvelyből, melyben a gáz képződése történik (1. és 2. ábra). A (2) hüvelynek, mely rendesen alumíniumból vagy más hasonló jó hővezető anyagból áll, mellső és hátulsó oldala le van lapítva, míg jobb és bal oldala egy kissé meg van haj­lítva (3. ábra). A (2) hüvely meghajlított ol­dala a (3) és (4) nyúlványokkal, egyik la­pos oldala pedig az (5) karokkal van el­látva, mely karok az alább leirandó czél­ból át vannak fúrva. A (2) hüvely belseje egy borszeszben ita­tott (6) bél fölvételére szolgál, míg fölső része egy (7) fúrattal bír, a melyen ke­resztül a borszeszgőzök eltávoznak (1. ábra). A (2) hüvely alsó része (3) nyúlvá­nyával egy (8) talpazatba van beillesztve, mely talpazat a közönséges petroleumláng­zok talpazatával azonos. A (8) talpazat egy szigetelő anyagból álló (9) burkolat által van a megmelegedéstől megvédve (1. és 2. ábra). E talpazat alsó része (10) csavar­menettel van ellátva, melynek segélyével a lángzó a lámpa testére csavartatik. A (2) hüvely fölső külső részére az (1) égő van szorosan illesztve, clZclZ olymódon, hogy a (2) hüvely meghajlított két oldala az (1) égő hengeres belső részével lép érint­kezésbe, míg ugyanezen hüvely lapos két oldala és az (1) égő hengeres lapjával egy (11) üres teret képez, mely tér a levegő elvezetésére szolgál (1. és 2. ábra). Az (1) égő alsó része egy (12) gyűrűs horonnyal, illetőleg egy csatornával bír, mely egy keskeny bél fölvételére szolgál. Ezen égő fölső része egy (14) rostéllyal, továbbá egy (13) rúddal van ellátva, mely rúdnak szabad vége a (15) harisnya fölvé­tele czéljából villaszerűén van kiképezve. A (2) hüvely egyik lapos oldala, mint már említettük, az (5) karokkal van ellátva, melyeknek fúratán keresztül egy (16) rúd halad át (2. és 3. ábra). Ezen rúd fölső vége derékszög alatt van meghajlítva és egy (18) köralakú lapocskával van ellátva, míg e rúd alsó vége, mely szintén derék-

Next

/
Thumbnails
Contents