28489. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet villamos órák számára

Megjelent 1903. évi október liő 465-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28489. szám. VI I/C. OSZTÁLY. Hajtószerkezet villamos órák számára. CARRUTHEBS JÓZSEF SÁNDOR MECHANIKUS ST. JAMESBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 márczius hó 11-ike. Jelen találmány villamos órákra és egyéb időmérő készülékekre vonatkozik s tárgyát oly mechanizmus képezi, melynek segélyével a készülék működtetésére és szabályozá­sára szolgáló elektromos áram az inga len­gése következtében záratik és megszakít­tatik. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a szekrénybe zárt szerkezet homloknézetét, a 2. ábra ugyanannak oldalnézetét tiinteíi föl, míg a 3. ábrán egy kontaktust létesítő lemeznek nagyobb lépték szerint rajzolt metszete, a 4. ábrán pedig a szerkezet egy részének módosított kiviteli alakja látható. Az óramű vagy egyéb időmérő szerkezet egy (a) szekrényben foglal helyet, melyben a (c) inga a szokott módon van fölfüg­gesztve. Ezen inga a (d) hengert vagy súlyt hordja, mely a (dl) csavar segélyével állít­ható be. Az inga egy (e) lágyvas fegyver­zetben végződik, mely egy vagy több (f) elektromágnes mágnesterében leng, a hol ezen mágnesek (fl) lágy vasmagjai az alább leírandó módon zárt áramkör által gerjesz­tetnek, illetve vesztik el mágnességüket az áramkör megszakítása alkalmával. Az (a) szekrény falából két (h hl) tartó vagy kar áll ki, melyek meghasított végük­ben rugalmas (h2 h3) lemezeket tartanak elszigetelten, a hol ez utóbbiak mindegyike platinából álló (h4) kontaktuscsúcsokkal van ellátva. A rugalmas (h2 h3) lemezek a (h hl) karok hasítékaiban pontosan beállíthatók a kellő helyzetbe s abban (h5) szárnyas csa­varok segélyével rögzíthetők. A (c) ingán egy föl és alá mozgatható (j) szán van el­rendezve, melynek a kívánt magasságban való rögzítésére a (jl) csavar szolgál. A (j) szánra az egyik oldalon egy nyitott (j2) szelencze van erősítve, melyben egy (j3) lemez lóg (3. ábra). Ezen szerkezet rendel­tetése abban áll, hogy a (j3) lemez kellő időközökben a (h3) rúgóhoz ütközzék és azt lenyomja, úgy hogy ez utóbbi a (h2) rúgóval érintkezésbe jusson, ellenben az inga vissza­térése alkalmával a (j3) lemez a nélkül haladhasson el a (h3) rúgó fölött, hogy arra nyomást gyakorolna. A (h3) rúgótól egy (g) sodrony valamely áramforrás, például galvánelem vagy telep egyik sarkához a (h2) rúgótól pedig egy (gl) sodrony az (r) sarkszorítóhoz, innen a (g2) sodrony az elektromágnesek körül s a (g2) folytatását képező (g3) sodrony az (rl) sarkszorítóhoz, ettől pedig a (g4) sodrony az áramforrás másik sarkához vezet.

Next

/
Thumbnails
Contents