28469. lajstromszámú szabadalom • Berendezés födéllemez előállítására

Megjelent 1903. évi október lió 15-én. MAGY. m KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28469. szám. Vlll/b. OSZTÁLY. Berendezés födéllemez előállítására. QUOILIN LAJOS ÉPÍTÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 22-ike. A találmány tárgyát gyártási berendezés képezi, melynek segítségével tetszőleges fémanyagból oly födéllemezeket lehet gyár­tani, melyek mindjárt a helyszínén, bár­mily élőmunka nélkül fölszerelhetők. Az eddigi födéseknél, hol peremkötések vannak alkalmazva, azon helyeken, hol el­lentétes peremek találkoznak: a kapilláris víz, illetőleg nedvesség behatolhat. Ezt a hátrányt a peremek, illetve két-két ellen­tétes irányba hajlított perem találkozási pontján képződő védősüveg sajátos alakja által kiküszöböljük, a mennyiben a leme­zek összeillesztésénél épen a veszélyes pon­toknál négyszeres elzárást képezünk. Minden meglévő sajtó, mely a leírandó stanczokkal fölszereltetik, ily födéllemez előállítására alkalmas géppé alakul, mely­nek segítségével lemezeket lehet préselni és egyszersmind azok oldalait a szükséges, sajátosan képezett peremekkel ellátni. A találmány tárgya a mellékelt rajzban van ábrázolva. Az 1. ábra az alsó stanczlemezt mutatja fö­lűlnézetben, a 2. ábra a fölső stanczlemezt alulnézet ben ábrázolja; a 3. ábra az összeillesztett stanczlemezek (C—D) szerinti, a 4. ábra A—B szerinti metszete, az 5. ábra a födőlap sarkán képződő külön­leges süveget tünteti föl, míg a 6. ábra a födőlapok illeszkedését szem­lélteti. Az alsó stancz (1) lapból áll, melyben a (3) mélyedések vannak elrendezve. A fölső stancz szintén egy (2) lapból áll, melyből a (3) mélyedéseknek megfelelően (4) bordák domborodnak ki. Az alsó (1) lapban a trapézalaknak nem párhuzamos ol­dalai mentén félkör-keresztmetszetű vája­tokban a (6) peremező karok úgy vannak elhelyezve, hogy nyugvó helyzetükben (1) lap fölületével egy síkba esnek (1. és 3. ábra). A fölső (2) lapban a trapézalap hosszabb oldala mentén a (7) peremező kar (2. és 4. ábra) megint úgy van egy megfelelő vá­jatban elhelyezve, hogy a (2) lappal egy síkot képezzen. Sajtolás alkalmával az alsó és fölső lap közé elhelyezett és már előre trapezalakban előkészített fémlemez úgy fog sajtolódni, hogy a (6) és (7) karok is mint sajtoló fölületek szerepelnek. A sajtolás által a már említett bordák és egyéb szükséges részek ki fognak dom­borodni és a lemez teljesen ki lesz saj­tolva. Ezután következik a második mű-

Next

/
Thumbnails
Contents