28469. lajstromszámú szabadalom • Berendezés födéllemez előállítására

- 2 velet, vagyis a lemez peremezése. A (6) peremező kar, mely körszeletalakú kereszt­metszettel bír (3. ábra), az (1) stanczlap egy félkörkeresztmetszetű vályújában van elhelyezve. Az által, hogy a fölső stancz­lap is keresztmetszetben félköralakú, meg­felelő vájattal bír, ezen vájatok a stancz­lemezek egymásra való helyezése által egy csapágyat alkotnak, melyben a (6) kar forgatható (3. ábra). A fölső (2) stanczlemezben vannak a ki-és betolható (8) ékek, melyek a 2. ábrá­ban nézetben, a 3. ábrában pedig metszet­ben láthatók. Ezen eltolható (8) ékek a trapézalak két nem párhuzamos oldala men­tén úgy vannak elhelyezve, hogy a (2) stanczlap alsó fölületével egy síkba esse­nek (3. ábra). Ezen (8) ékek kifelé álló élei képezik a peremek alkotásához szükséges idomot. A perem akkor fog képződni, ha az alsó stanczba elhelyezett (6) karokat forgatjuk és ezen karok az alsó és fölső stancz közé befogott lemez széleit a (8) ékek élein át­hajlítják. Hasonlóan, de ellenkező irányban fog a (7) kar működni. Ugyanis, ha a (6) kar a leírt módon a lemezt fölfelé peremezi, ak­kor a (7) kar azt lefelé peremezi, mert ezen (7) kar a fölső stanczban van elhelyezve (4. ábra). Ezen (7) peremező karnak meg­felelő (5) élképző idom az alsó (1) stancz­lappal egy darabból van képezve (4. ábra). Az által, hogy a lemez egy és ugyanazon időben fölfelé és lefelé is lesz peremezve, továbbá az által, hogy a (6) karok (9)-nél mintegy csúcsban végződnek (1. ábra) és végre az által, hogy az alsó (1) stanczle­mezből szilárdan képezett (5) élképző idom (10)-nél szögalakú irányváltozást szenved (1. ábra), ezen helyen az egyidőben fölfelé és lefelé való peremezés által egy sajátos forma (5. ábra) a (11) védősüveg keletke­zik; ugyanis a lefelé menő peremek süveg­szerűen a fölfelé menő peremekbe men­nek át, a mi a födésre nézve igen fontos, mert az egyes lemezek toldásainál rés nem támadhat; a toldások teljesen vízmente­sek, mivel a (11) süvegek a horonyélek találkozásánál fölfelé igyekvő kapilláris víz behatolását megakadályozzák. A (6) és (7) peremek egyidejű mozgatá­sát a következő berendezéssel eszközöljük: A (7) kar (12) hasábalakú végekkel bír (2. ábra), melyek a két stanczlemez egy­másra helyezkedése alkalmával a (13) kúp­kerekek (14) száraiban lévő megfelelő (15) bevágásokba nyomulnak és a (13 16 17 18) áttételek segítségével a (7) és (6) ka­rok közt a kapcsolást létesítik (1. ábra), a mennyiben tudniillik a (18) fogas szeg­mentek (3. ábra) a (6) hornyoló karokkal szilárdan vannak összekötve. Ha a stanczok összeérnek, a leírt kap­csolat létesül, ha pedig a fölső stancz föl­emelése által a (12) hasábok a megfelelő (5) bevágásokból kiemelkednek, a kapcso­lat megszűnik. A (7) kar a 4. ábrában föltüntetett (19) emeltyűkarral bír, mely a sajtolás előtt a fölső (2) stanczon (20) rúgó által rögzít­hető, a sajtolás után pedig az által, hogy a (19) kart a nyíl értelmében forgatjuk, a leírt kapcsolat következtében a hornyoló karokat is forgatja. Ebből könnyen kima­gyarázható, hogy miképen történik a pe­remezés. A már peremezett lemeznek a készülék­ből való kiszedése olyképen történik, hogy a (8) ékek (21) fogantyúk segélyével (3. ábra) egyenkint kihúzatnak, miáltal a pe­remek szabaddá lesznek és az egész lemez könnyen kiemelhető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés födéllemezek előállítására, jellemezve az által, hogy egy tetszőle­ges sajtóra szerelhető stancz alsó ré­szén (6) karok, fölső részén (7) kar, melyek egy élképző idom körül cyk­loidszerű forgást végeznek, valamint (8) ékek és ezeknek megfelelő vá­jatok vannak elrendezve, úgy hogy a (6—7) karrendszer egyidőben való elfor­gatása által a födéllemez egyszerre fölfelé és lefelé peremeztetik. 2. Az 1. igényben védett berendezésen ké­szült födéllemezek, jellemezve a sajá-

Next

/
Thumbnails
Contents