28349. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés hajók részére az összeütközés hatásának csökkentésére

3Iegjelent 1903. évi szeptember hó 24-én. MAGY. ||| KIR. SZABADALMI fEjl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 28349. szám. XV/a. OSZTÁLY. Védőberendezés hajók részére az összeütközés hatásának csökkentésére. LŐBINCZ JÓZSEF FÖLDBIRTOKOS KÚN-FÉLEGYHÁZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 február hó 10-ike. Tudvalevőleg hajók összeütközése akkor a legveszélyesebb, ha az egyik hajó orrá­val nekimegy a másik hajó oldalának. Je­len találmány czélja már most ily összeüt­közéseknél a romboló hatást lehetőleg csök­kenteni az által, hogy a hajó orrán egy vagy több megfelelő erős ütközőt alkalma­zunk, melyek egy alkalmas emelő szerke­zettel magasság-irányban úgy beállíthatók, hogy mindig a vízszin fölött állanak, úgy hogy a hajó haladási irányában a vízre el­lenállást nem gyakorolnak. Mellékelt rajzon jelen találmánynak egy foganatosítási alakja van bemutatva, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben; a 3. ábra részletrajz. A hajó előrészének (orrának) két össze­érő oldalfalához egy megfelelően hajlított (1) lemez simul hozzá, melyhez a (2) és (3) kengyelek, ezekhez pedig a (4) és (6) le­mezek közé foglalt (5) ütköző rugók van­nak hozzáerősítve. Ezen leírt szerkezet előrészén és két ol­dalán, a hajótest közelében (13) fogasru­dak vannak megerősítve, melyek segélyé­vel az egész szerkezet emelhető és sü­lyeszth tő. A (16) vezetékben vezetett mellső (13) fogasrúd ugyanis egy a hajó födélzetén elrendezett (12) fogaskerékbe1 kapaszkodik, mely a (11) fogaskerék köz­vetítésével a (10) fogaskerékkel forgat­ható. A (11) kerékkel egy tengelyen a (9) kúpkerekek ülnek, melyek a (11) kerékkel egy darabot is képezhetnek, ezen kúpkere­kekbe a megfelelően ágyazott (7) tenge­lyeken ülő (9) kúpkerekek kapaszkodnak, úgy hogy a (11) kerékkel együtt a (7) tengelyek is forognak. A (7) tengelyekre még (8) fogaskerekek vannak ékelve, melyekbe a (18) vezeté­kekben vezetett oldalsó (13) fogasrudak kapaszkodnak. Az (1) lemezre (14) gyűrűk vagy hüve­lyek vannak ráerősítve, melyekkel az (1) lemez a hajó két oldalára alkalmazott (15) rudakban vezetődik. Az (5) rugókkal fölszerelt ütköző szerke­zetet tehát ily módon sülyeszthetjük és megemelhetjük, úgy hogy azt mindig úgy állíthatjuk be, hogy a (6) lemez a vízszin fölött álljon. A beállítás a (10) keréknek forgatása által történik, melyet beállítás után tetszés szerinti módon, például ki­linccsel rögzítünk. Egy ilyen rögzítőszerkezet példaképen a 3. ábrán van föltüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents