28182. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves anyagoknak cervegyületek segélyével való oxydálására

Megjelent 1903. évi szeptember hó lO-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 28182. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás szerves anyagoknak cervegyületek segélyével való oxydálására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CZÉG M/M HÖCHSTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 13-ika A cerium magasabb oxydjait és az ezekből levezethető sókat eddig szerves anyagoknak oxydálására még nem alkal­mazták. Ismeretes ugyan, pl. a cernitrátnak anilin­fekete előállításánál való alkalmazása (Ding­ler's Polytechn. Journ. 212. füzet |1874| 349. old.), de itt a cersó nem oxydáló szer gyanánt, hanem eddig föl nem derített mó­don, a még szükséges oxydáló szer (chlor­savas sók) oxygénjének átvitelére (lásd Sehutz, Chemie des Steinkohlentheers. 3. ki­adás, II. köt. 393. old. stb.) Ezenkívül a litteraturában még oly ada­tok találhatók, melyek szerint ceroxydsók «salétromsav által alkohol hozzáadásánál oxydulsókká redukáltatnak, a mikor is az oldat elszintelendik» (Gmelin-Kraut, Hand­buch der anorganisehen Chemie II. 1 [1886] 508. old.), továbbá hogy «a salétromsavas ceroxyd az anilint piszkos zöld pikkelyek képződése mellett oxydálja» (ugyanott 508. oldal) és hogy a cerisok «redukáló szerek (H2 S,ö03 , oxalsav, alkohol) segélyével köny­nyen cerosókká alakíthatók át» (Dammer, Handbuch d. anorg. Chemie III. [1893] 14 oldal). A mint ezen idézetekből látható, a ceri­vegyületeknek szerves anyagokra való be­hatásánál keletkező termékek még qualita­tive sincsenek jellemezve. Továbbá kizáró­lagosan csak oly szerves anyagokról van szó, melyek erős redukáló szerek gyanánt ismeretesek és melyek részben már a le­vegő oxygénje által is megváltoztatnak, úgy hogy ezen adatok csak cerisókra ható quali­tativ reakcziókról adnak fölvilágosítást. Eszerint a cerivegyületeknek szerves anya­gok oxydálására való alkalmazásáról eddig szó sem volt. Kísérletek folyamán már most kitűnt, hogy a cerivegyületek nemcsak úgynevezett redukáló szereket képesek oxydálni, hanem sok szerves anyaggal szemben rendkívül erős oxydáló szer gyanánt viselkednek, mely erősségében a chromsavat és a káliv*fti­permanganatot megközelíti, sőt ezeket sok tekintetben, különösen az elérhető hatások sokféleségében, a reakczió lefolyásának gyor­saságában és a regenerálás könnyűségében fölülmúlja. Az eljárás kétféleképen foganatosítható. A) A cerivegyíileteket egymagukban al­kalmazzuk a szerves anyagok oxydálására. B) A szerves anyagok oxydálását a ceri­vegyületek segélyével elektrolytikus fürdő-

Next

/
Thumbnails
Contents