28092. lajstromszámú szabadalom • Elektromos távregisztráló készülék

Meg-jelent 1903. évi augusztus hó 3l-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 28092. szám. VII/c. OSZTÁLY. Elektromos távregisztráló készülék. DR BURSTYN WALTHER MÉRNÖK NÜRNBERGBEN. Bejelentésének napja 1903 január hó 13 ika. Elsőbbsége 1901 márczius hó 20-tól kezdődik. Ha egy skálaadatok (különösen niveau­állások) távjelzésére szolgáló telepnél több sugárban fekvő állomásnak egy közös köz­pontba kell a niveau-t jelentenie, akkor a következőkben leírt rendszer alkalmazása czélszerű, mely lehetővé teszi, hogy egyet­len egy közös táviróvezeték alkalmaztassék. A berendezés olyan, hogy minden állo­más csak akkor tesz jelentést, ha a köz­pontból automatikusan vagy kézzel fölhiva­tik; ezáltal az összes állomások relais-i — a fölhivottat kivéve — a jelentés tar­tama alatt rövidre záratnak, mire a fölhívott állomás skálaadatjai átvitetnek. Ezen átvitel azáltal történik, hogy a föl­hívott állomás áramlökéseket küld a köz­pontba és pedig annyi áramlökés-csoportot, mint a hány tizedesjeggyel a jelzendő nagy­ság bír; ezen csoportok mindegyike annyi egyes áramlökésből áll, mint a mennyit az illető 3zám -(-1 kitesz. A kivetkezőkben példaképen egy kiviteli alak van leírva, mely különösen niveau­szaijályozásra szolgál és melynél a központ nem automatikusan működik. Egy ily berendezés általános kapcsolási váz.^ta az 1. ábrában van föltüntetve. A központban a (CB) vonaltelep, a (T) billen yű és a (CR) relais egymásután van­nak a vonalvezetékbe bekapcsolva. A (CR) relais az (MB) helyi telep segélyével az (M) Morse-féle irókészűléket működteti. A (T) billentyű oly módon van szerkesztve, hogy rövid áramzárások adására alkalmas és le­szorított helyzetében rögzíthető is. Mindegyik állomás egy a (bc) pontok kö­zött elrendezett (SR) relais-vel és egy (ab) megszakító hellyel van ellátva. A nyu­galmi helyzetben az (ab) hely az összes állomásoknál zárva van, úgy hogy az ösz­szes relais-k, a (T) billentyű és a (CB) telep egymásután van kapcsolva. A (T) billentyű egyik kapcsa és a legtávolabb fekvő állomás (c) pontja egy (S), illetőleg (E) földlemezzel van összekötve. Az állo­mások maximális száma egyelőre kilencz. A távregisztrálás alkalmával a központ­ban a következően kell eljárni: Ha a központban ülő hivatalnok vala­melyik állomás niveau-állását megtudni akarja, akkor először az (M) irókészűlék hajtóművét oldja ki és ezután a (T) bil­lentyű segélyével a vonaláramot másod­percznyi időközökben annyiszor zárja. pl. ötször, mint a mily számmal az illető állo­más bír. Az áramok az összes relais-ken, valamint a központ relais-jén is átmennek

Next

/
Thumbnails
Contents