27981. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági lánccal fölszerelt zár helyiségeknek betörés ellen való biztosítására

Megjelent Jí)03. évi augusztus Iió 18-án. MAGY. ti KIR szabadalmi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27981. szám, VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági láncczal fölszerelt zár helyiségeknek betörés ellen való biztosítására. subilia ferencz mérnök párisban. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 2-ika. A találmány tárgya egy biztonsági láncz­czal fölszerelt zár, mely helyiségeknek, szekrényeknek, tartályoknak és hasonlók­nak betörés ellen való biztosítására szol­gál és mely a csatolt rajzokon több kivi­teli alakban látható. Eme rajzokon az 1. ábra a zár egy kiviteli alakja, mely­nél a mozgató retesz a záróretesz mögött van elhelyezve, a 2., 3., 4. és 5. ábra metszet a zár nyi­tott, illetve amaz állapotánál, melybe cLZ a kulcs első, második, illetve harmadik fél­fordulatánál jut; a 6. ábra a zárótok metszete a zár nyi­tott és a 9. ábra annak zárt állapotának megfe­lelő állapotban, a 7. és 8. ábra a zárótok főrészének rész­letrajza, a 10. és 11. ábra a zárótok két nézete, a 12. ábra pedig az egész zár általános el­rendezési rajza, a 13. ábra a zár egy kiviteli alakjának né­zete, melynél a mozgató retesz a záróre­tesz előtt van elhelyezve, a 14. ábra a megfelelő fölülnézet, a 15. ábra a zárótok nézete, a zár zárt állapotának megfelelő állapotban, a 16. és 17. ábra a zárótok főrészének részletrajza; a 18—25. ábra egy más kiviteli alakot tün­tet föl. A zárótokban két körkeresztmetszetű (b b) vezetőcsap (6. ábra) van elhelyezve, me­lyen a derékszögű négyszögalakú (a) rész (7) ábra) van a két (c c) fúrata segélyé­vel fölerősítve. Ezt az (a) részt a két (d d) rúgó állandóan hátra, illetve (a 6. ábra szerint) jobbról balfelé szorítja, azonban eme rúgó hatása ellen előre, illetve balról jobbfelé eltolható. Az (e e) csapok, melyek az (a) résszel egy darabot képeznek, arra szolgálnak, hogy a zár (k) reteszének (i i) fúrataiba (1. ábra) befogódzzanak és ily módon a reteszt a zárótokban fogva tartsák; míg az (a) rész közepén kiképezett (h) kivágásba a zár másik (1) retesz ékalakú vége fogód­zik be, mely előre mozgásánál a zárótok (a) részét balról jobb felé, vagyis a retesz mozgásirányára merőlegesen előre tolja el. A kulcsnak kettős tolla van. Magát a zárt két egymás mellett fekvő retesz alkotja, ezek közül az egyik (k) re­tesz a zár házából mindkét oldal felé ki­nyúlik, nevezetesen mikor a retesz egyik vége a zárótokba nyúlik, annak másik vége

Next

/
Thumbnails
Contents