27952. lajstromszámú szabadalom • Tüzelési berendezés égetési vagy pörkölési anyagoknak, különösen czementnek kezelésére

Megjelent li>03. évi augusztus lió 18-án. MAGY. ggT| KIR SZABADALMI BSH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS .27952. szám. XVI I/d. OSZTÁLY. Tüzelési berendezés égetési vagy pörkölési anyagoknak, különösen czementnek kezelésére. FELLNER & ZIEGLER CZÉG M/M BOCKENHEIM-FRANKFURTBAN-A szabadalom bejelentésének napja 1901 deczember hó 22-ike. A forgató, különösen a czement előállí­tására szolgáló kemenczéket eddig gyakran szénportüzeléssel akként fűtötték, hogy egy fúvó nyílásból a tűznyalábot a dob egyik végén bevezetve, a másik vége fele, rendszerint kissé rézsútosan lefelé irányí­tották. A jelen találmány tárgyát képező be­rendezés azon megismerésen alapszik, hogy jobb hatást érünk el, ha egy lapos tűznya­lábot nem függélyesen lefelé, hanem kissé rézsútosan oldalt irányítunk. Eddig azon vélemény uralkodott, hogy a dob forgatása következtében a fölhevítte­tés elegendő mérvben kiegyenlíttetik és hogy az égetendő anyag a tüzelés teljes hőértékét kapja meg, a mi azonban nem felel meg a valóságnak. A jelen találmány szerint tekintettel va­gyunk arra, hogy a dob forgása közben az anyag nem helyezkedik el a dob legalsó részében, hanem ebből a forgás irányában eltolódik, úgy hogy szintje a vízszintessel bizonyos szöget zár be. Ezen szög természetesen a dob forgási sebességétől és az égetendő anyag termé­szetétől függ. Ezen oknál fogva a fúvó­kát akként állítjuk be, hogy a tűznyaláb a függélyes síkhoz képest bizonyos szög alatt érje az égetendő anyagot. Ha lapos nyílású fúvókát alkalmazunk, akkor a fúvóka beállításával a tűznyalá­bot az anyag szintjével lehetőleg párhuza­mosan és vagy laposan vagy élére állítva, irányíthatjuk az anyagnak azon pontjára, melyben a legerősebb fölhevítést akarjuk elérni. Ez által hosszabb égetési zónát érünk el és megakadályozzuk, hogy a tűznyaláb az anyagtól oldalt a kemencze bélését is érje és ezt elégesse. Minthogy az anyagszint szögét előre sohasem határozhatjuk meg pontosan, azért szükséges a fúvókát min­den irányban forgathatóan elrendezni, hogy üzem közben a legczélszerűbb állást meg­kereshessük. Ezen czélból a fúvóka hátsó végét oly csapágyba ágyazzuk, mely a fúvóka bár­mely irányú beállítását és egyszersmind a beállított állásban való rögzítést lehetővé teszi. A tűznyaláb hatásának szabályozása czéljából továbbá a fúvókát akként ren­dezzük be, hogy nyílásának átmérőjét mó­dosíthassuk, vagyis, hogy a tűznyalábot szé­lesebbre és keskenyebbre méretezhessük és

Next

/
Thumbnails
Contents