27952. lajstromszámú szabadalom • Tüzelési berendezés égetési vagy pörkölési anyagoknak, különösen czementnek kezelésére

— 2 — egyszersmind a tűznyaláb irányát is mó­dosíthassuk. A mellékelt rajzban az 1. ábra a forgatható kemencze hossz­metszete; a 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint; a 3., 4. és 5. ábrák a fúvókát különböző metszetekben, illetőleg nézetekben láttat­ják; a 6. és 7. ábrák részben nézetben és rész­ben metszetben, illetőleg harántmetszetben oly fúvókát láttatnak, melynek nyílása mó­dosítható. Az (a) fúvókának hengeres (b) része (4. ábra) a (c) tengellyel együtt a (d) házban forgathatóan van ágyazva. A (c) tengely külső végén az (e) kar van megerősítve, melynek (f) csuklója csavaranyává van ki­képezve, melybe a (g) kézi kerékkel ellá­tott állító csavar van becsavarolva. Ezen állító csavar segélyével a fúvókát a (d) házhoz képest tetszőleges szög alatt beállíthatjuk. A (d) ház a gyűrűalakú (h) karimával van ellátva, mely a kemencze a (k) tűzfalára megerősített (j) gyűrűben kiképezett horonyban forgathatóan és la­zán van beillesztve. A tüzelőanyagot hozzá­vezető (m) cső szintén forgathatóan van a (d) ház egy karmantyúszerű karimájába be­illesztve, úgy hogy a (d) házat az (1) fo­gantyú segélyével teljesen körülforgathat­juk. A 6. és 7. ábrákban a (p) szárnyak a fúvóka belsejében a (q) csapok körül ki­lendíthetők és az (r s) csavarok segélyé­vel oldalt beállíthatók. Ez által a tűznyalábot tetszőleges széles­ségre hozhatjuk és annak irányát is módo­síthatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tüzelési berendezés égetési vagypörkö­lési anyagoknak, különösen czementnek kezelésére, jellemezve az által, hogy egy forgatható kemenczének homlokoldalán egy forgatható fúvóka akként van el­rendezve, hogy a tűznyaláb az égetési vagy pörkölési anyagnak a kemencze forgatása által eltolt fölüle tét, ezenfö­lületre merőleges síkban érje. 2. Az 1. alatt igényelt berendezésnek egy foganatosítási alakja, jellemezve oly fúvóka által, melynek szélessége oldalas szárnyak elállítása által módosítható. (1 rajzlap melléklettel.) pau.a9 részvénytársaság nyomdája budapestek.

Next

/
Thumbnails
Contents