27949. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szalmaelevátorral bíró cséplőgépeknél a szalmában maradt magvaknak kiválasztására, összegyűjtésére és tisztítására

itlejí.jeieiit cvi augusztus hó lí-éu. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27949. szám. X/fl. OSZTÁLY. Berendezés szalmaelevátorral bíró cséplőgépeknél a szalmában maradt magvaknak kiválasztására, összegyűjtésére és tisztítására. DUBOWIK ANDRÁS LONGINOWITSCH JÓSZÁGIGAZGATÓ GLUSCHKOWOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 31-ike. A jelen találmány tárgyát berendezés ké­pezi szalmaelevátorral bíró cséplőgépek szá­mára a szalmában maradt magvaknak ki­választására, összegyűjtésére és tisztítá­sára. Ezen berendezés különösen az által tűnik ki, hogy az elevátor állványán egy rugók által hordott, ide-oda mozgatott és egy ventilátor hatása alatt álló szitaszek­rény, az elevátor előtt pedig egy rázó szer­kezet van elrendezve, mely a szalmát, mi­előtt ez az elevátor garatjába jut, újból erősen fölrázza; a találmány szerint to­vábbá a cséplő gép első tisztító szerkeze­tének rázó szekrénye is akként van elren­dezve, hogy a magvak kiválasztása sokkal tökéletesebben történik, mint az eddigi cséplő gépeknél. A mellékelt rajzokban a találmány tár­gya egy foganatosítás! alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a cséplő gép említett rázó szer­kezetét a szalmaelevátorra szerelt szita­szekrényt és az ehhez tartozó részeket füg­gélyes metszetben láttatja. A 2. ábra a szitaszekrénynek és ventilátor­nak, valamint az ezeket hordó és hajtó ré­szeknek fölülnézete. i Az la., 3., 4., 5. és 6. ábrák részletraj­' zok. A 7. ábra az eddigi cséplő gépek elsőtisz-I tító szerkezetének szitaszekrényét lát­j tatja. A | 8. ábra hosszmetszetben a cséplő gép­| nek a jelen találmány szerint módosított ; első tisztító szerkezetét tünteti föl. A 9., 10., és 11. ábrák részletrajzok. Az (1) szalmarázónak (1. ábra) a lengő (2) gereblyével való összekötése, a mint ez az újabb cséplő gépeknél történik, nem ele­gendő az összes töreknek, hüvelyeknek és magvaknak a szalmából való kirázására. Ez, különösen ha a szalma nedves, csak en­nek újabbi, erős fölráz,ásával érhető el, mely czélból egy második, vízszintes ten­gely körül lengő (3) gereblyét rendezzük el. A (2) és (3) gereblyéket a (24) rázó szekrényrudak segélyével működteti. Ezen kettős fölrázás után a szalmából, törekből és magvakból álló tömeg szabadon a szalma­elevátornak (4) garatjába esik, a honnan a szalma a szokásos módon fölfelé húzatik, míg a magvak, törek és hüvelyek a (4) garat és az elevátorszita közötti hasítékon és ezen szitán át az (5) szitaszekrénynek

Next

/
Thumbnails
Contents