27878. lajstromszámú szabadalom • A vonatról elektromos úton vezérelt fék

Megjelent 1903. évi augusztus lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27878. szám. V/g/2. OSZTÁLY­A vonatról elektromos úton vezérelt fék. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 5-ike. A találmány tárgya egy berendezés, mely munkaárammal vezérelt légnyomásos fékek­nél a fékezésnek elektromos úton való megindítását teszi lehetővé. A találmány lényege abban áll, hogy a vonaton végigfutó elektromos vezeték, mely ( arra szolgál, hogy a fékeket a lokomotivról működtessük, azoknak a vonat kocsijaiból történő működtetését is lehetővé teszi. Ezt a ezé'" nt érjük el, hogy egy aránylag gű segédáramforrást alkalma­, mely egyrészt a földre van kapcsolva, másrészt pedig egy a vezérlő áramforrás bekapcsolására szolgáló berendezés közve­títésével mindaddig a jelzett átmenő veze­tékkel var kapcsolatban, míg a fékezést a lokomotivról meg nem indítjuk. A segéd­telep feszültségét akként választjuk meg, hogy az az előbb említett berendezést csak akkor működtethesse, mikor a vezetéket valamely az egyes kocsikon alkalmazott vészkikapcsoló segélyével közvetlenül földre kapcsoljuk, de ne akkor is, mikor az csak fékszelepeknp1 ' a vezetékről leágazó csévéi útján van loldre kapcsolva, mint az ren­desen történni szokott, A csatolt rajzokon a találmány egy ki­viteli alakja látható: (1) az elektromos úton vezérelt légnyomásos fékeknél szokásos" vezérlő áramkapcsoló, mely valamely módon van a Westiugliouse-fék vezető csapjával kombinálva. Az áramkapcsoló (2) áramzáró­darabja az (3) vezértelep egyik sarkával van összekötve, melynek másik sarka földre van kapcsolva. A másik (4) áramzáródarab a (6) elektromágnes (5) csévéjén át a vona­ton végig futó (7) vezetékkel van össze­kötve, mely utóbbival a fékszelepek (8) elektromágneseinek egyik sarka is kap­csolva van, míg ezek másik sarka a földdel van összekötve. A (6) elektromágnes a (3) telepet a (7) vezetékre kapcsoló berendezés egy része és a már említett (5) tekercse­lésen kivül egy második (10) tekercseléssel is föl van szerelve, mely egyik végével a (4) áramzáródarabhoz, másik végével pedig a (11) áramzáródarabhoz van kapcsolva. Ez az utóbbi a (15) vezetékben csúszó (13) rúdra van szerelve és ettől szigetelve van. Ugyanerre a rúdra van tőle szigetelve a másik (14) áramzáródarab is fölszerelve, mely a (15, 16) áramzáródarabok között létesíthet kapcsolatot, ezek közül a (15) áramzáródarab a (4) áramzáródarabbal, a (16) áramzáródarab pedig a (2) áramzáró­darabbal, illetőleg a (3) telepnek földre nem

Next

/
Thumbnails
Contents