27863. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges köveknek üvegből való előállítására

Megjelent 1903. évi augusztus hó 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LÉTRA S 2786B. szám. XVII/c. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges köveknek üvegből való előállítására. GARCHEY LAJOS ANTAL MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 2ö-ike. A találmány tárgyát eljárás képezi mes­terséges köveknek üvegből való előállítá­sára, mely az előállítási költségeket tete­mesen csökkenti. Az eddigi eljárások ugyanis abban álla­nak, hogy az üveget oly homokformában üvegtelenítik, mely a munkadarabnak a végleges alakkal közel egyenlő alakot ad, magát a végleges alakot pedig a víznyo­mású sajtó adja meg. A formahomok azonban a munkadarab külső fölületéhez tapad, úgy hogy ha hasz­nálható terméket akarunk kapni, akkor a sajtónak a munkadarabból bizonyos része­ket le kell vágnia, a mi két lényeges hát­ránnyal jár: a munkadarab levágott részei tetemes veszteséget okoznak, a pépszerű üvegtömeg levágása pedig a sajtó kö­lyüit nagyon koptatja. A találmány tárgya már most ezen hát­rányokat megszünteti és ez által a mes­terséges kövek előállítási költségeit tete­mesen csökkenti. Eljárásunk szerint az üve­get tűzálló formában formáljuk és ezt kü­lönleges módon oly bevonattal látjuk el, mely még akkor sem befolyásolja a ter­mék külsejét, mikor az az üveghez hozzá­tapad. A munkadarabot tehát a formából való kivétel után csak egyszerűen sajtolni kell, a nélkül, hogy abból valamit le kel­lene vágni. Az üvegnek a forma falaihoz való tapa­dását meggátló bevonatot úgy állítjuk elő, hogy az izzóforma belsejében — mielőtt ezt üveggel megtöltenők — valamely folya­dékot, melyben magnéziumkarbonát, zsírkő, kaleziumkarbonát vagy szulfát vagy vala­mely más tűzálló és a megolvasztott üveg­nek a formához való tapadását meggátló anyag lebeg, valamely alkalmas porlasztó használatával szétporlasztunk. A folyadék a hő hatása alatt elpárolog és a forma belső falain vékony bevonat rakódik le, mely a megolvadt üveget a formától el­választja. Ezen eljárással az üvegből ké­szült mesterséges köveket folytonos üzem­ben állíthatjuk elő, miáltal az üvegtelenítő kemencze melegét teljesen kihasználhat­juk, egyszersmint pedig sok kézimunkát is megtakaríthatunk. Üvegtelenítő kemencze gyanánt tetszőle­ges szerkezetű és köralakú, mozgatható talppal bíró kemenczét használunk. A ke­mencze talpa egy csatornát képező négy­szögkeresztmetszetű, körülfutó mélyedéssel van ellátva. A munkatér kerületének egy részén nyitott, hogy ily módon a kemen­cze talpa hozzáférhetővé váljék. Ezen nyí-

Next

/
Thumbnails
Contents