27830. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gyorsforraló

Megjelent 1903. évi julius hó 23-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27830. szám. II/h. OSZTÁLY. Biztonsági gyorsfoi'raló. BRIEF MÓB BÁDOGOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 25-ike. A jelenleg használatban lévő gyorsfőzők azon hátránnyal bírnak, hogy használat köz­beni esetleges földülés következtében gyak­ran tűzkárokat okoznak, a mennyiben a még a spirituszlángzóban lévő forró szesz földülés alkalmával szabadon kiömölhet és az el nem oltott lángtól meggyúladliat. Ezen hátrányon jelen találmány szerint az által segíthetünk, hogy a gyorsforraló föl­dülése alkalmával ne csak a láng oltassék el azonnal önműködően, hanem egyszer­smind a még a spirituszlángzóban lévő égő anyag kiömlése és meggyúladása is meg­akadályoztassák az által, hogy a szesz egy második, a tulajdonképeni szesztartót kö­rülvevő zárt térbe ürüljön ki. A találmány* tárgya a mellékelt rajzla­pon van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán a gyorsforraló oldalnézete hasz­uálaton kívüli zárt állapotban, az oldalfa­lak egy részének eltávolítása után, a 2. ábrán az 1. ábra I—I vonala szerinti metszetben, használat alkalmával, tehát nyi­tott állapotban látható. A gyorsforraló egy homok-, kavics- vagy másféle (1) töltelékkel kellően nehézzé tett s ez által földőlés ellen jobban biztosított alsó részből áll, mely ismert módon lég­bevezető nyílásokkal van ellátva s a lángzó fölvételére szolgál. Ezen lángzó egy töl­cséralakú fölső (4) nyílással ellátott kerek (3) tartányból áll, melynek belsejében a (4) nyílás alatt fekvő (5) szesztartó csésze foglal helyet. Ez utóbbi úgy van elrendezve, hogy közte és a (3) tartány feneke között megfelelő szabad tér marad, melybe a gyorsforraló földőlése alkalmával az (5) csészében lévő szesz beömölhet. A (3) tar­tány (4) nyílását egy gömbsüvegalakú (6) födél födi le, mely a (7) csapok körül for­gathatóan van a (3) tartányra erősítve s egy (8) tekercsrúgó által, mely egyik végé­vel a födélhez, másik végével a (2) alváz­hoz csatlakozik, önműködően a záró hely­zetbe hozatik. A födél kinyílásának meg­könnyítésére egy (9) lánczocska szolgál s a födél az alváz födőlemezének egy félkör­alakú (10) hasítékán kéresztül lefelé csap­pan s az ott lévő szabad térbe fekszik. A födelet nyitott helyzetében a fölteendő (G) főzőedény rögzíti oly módon, hogy egy a födélre erősített (11) nyelv a (G) főző­edényhez ütközik (2. ábra). Az égő anyag egy (12) csappal elzárható (13) csövön keresztül vezettetik az (5) csé­szébe, a hol ezen cső a jelen esetben a gyorsforraló fogantyújában van elrendezve s egy betöltésre szolgáló (j.4) tölcsérben

Next

/
Thumbnails
Contents