27824. lajstromszámú szabadalom • Forgó hengeres vezérmű

>l<j>je!en( 1903. évi július lió 22-én MAÜY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27824. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Forgó hengeres vezérmű. PELIZON KÁROLY CS. ÉS KIR. TENGERÉSZETI GÉPVEZETŐ PÓLÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1903 január hó 10-ike. Gyorsan járó gépeknél, különösen pedig azoknál, melyek forgási irányukat változ­tatják (reverzirozhatók), a külső és belső vezérmű nagyszámú ide-oda járó vagy lengő alkatrészből van összeállítva. Ezen alkat­részek, mint például az exczenterek, ex­czenterrudak, kulissza, kulisszakő, csapok, tolattyúrudak stb. nemcsak hogy a gép munkájának tetemes részét fölemésztik és nagy föntartási költséget okoznak, hanem törésük vagy fölmelegedésük által igen gyakran idéznek elő üzemzavarokat. Ezen hátrányok elkerülése ezéljából czélszerű a vezérművet lehetőleg egyszerűsíteni és az ide-oda járó, valamint lengő alkatrészeket forgó alkatrészek alkalmazása által kikü­szöbölni. A jelen találmány tárgyát oly vezérmű képezi, mely az utóbb említett föltételek­nek minden tekintetben megfelel, cXZcLZ cl lehető legkisebb számú alkatrészből áll­ván, exczenterek, lengő karok, kulisszák, csapok és minden ide-oda járó alkatrészek kiküszöbölésével csupán forgó alkatrészek­ből van összeállítva. Ezen vezérmű a mel­lett lényegesen kisebb tömegű, mint az ed­digelé szokásos tolattyús vagy dugattyús 'nnéliogva azoknál kisebb he­lyet is foglal el és súlya is kisebb, mely körülmény hajógépeknél és különösen nagy fordulatszámmal járó gépeknél igen nagy fontosságú. Nem kevésbbé fontos az sem, hogy ezen körben forgó vezérmű sokkal tö­kéletesebben egyensúlyozható ki, mint az ide-oda járó vagy lengő géprészek. A találmány tárgyát képező vezérmű lé­nyegében egy a gép által forgatott ten­gelyre erősített üreges hengerből áll, mely sugárirányú bordák által több kamrára van osztva. Ezen kamrák mindegyikéből egy­egy hosszúkás négyszögletes kivágás vezet ki a hengerköpenyen át. A forgó tengely körül egymás mellé sorakozó kamrák föl­váltva a hengeres résznek majd az egyik, majd meg a másik végén vannak elzárva, míg az ellenkező oldalon nyitva állanak és a tolattyúszekrény terével közlekednek. Ezen hengeres rész pontosan kitölti a to­lattyúszekrény megfelelő bőségű középré­szét és ezen középrész egyik oldalán lévő tér a beömlési csatornával, a másik olda­lán lévő tér meg a kiömlési csatornával közlekedik. Minthogy a hengeres rész kam­ráinak egyik része az egyik oldalon, má­sik része meg a másik oldalon van nyitva, azért a kamrák egyik része a beömlési

Next

/
Thumbnails
Contents