27544. lajstromszámú szabadalom • Pénzátvevő és fölváltó készülék

Megjelent 1903. évi június hó 25-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27544. szám. VII/c. OSZTÁLY. Pénzt átvevő és fölváltó készülék. FAIRCHILD KÁROLY BANKÁR NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát érez- és papir- i pénzt egyaránt átvevő oly készülék képezi, mely az átvett pénzt lopás ellen védett helyre szállítja és fölváltás czéljából vissza­szolgáltatja s egyszersmind megszámlálja. Jelen találmány tárgyát a mellékelt raj­zok tüntetik föl, a melyeken az 1. ábra a készülék függélyes hosszmet­szetét; a 2. ábra a készülék függélyes keresztmet­szetét ; a 3. ábra az érczpénzkereket és a vele kapcsolatos részeket; a 4. ábra a papirpénz-kereket és azzal kapcsolatos részeket a billentyűasztalon átvezetett hosszmetszettel; az 5. ábra a kapcsoló kereket, kapcsoló emel­tyűt és a kapcsoló tolókát; a 6—10. ábrák a kapcsoló szerkezet rész­leteit ; a 11. ábra a külön pénzkerekek működte­tésére szolgáló szerkezetet; a 12—13. ábrák részleteket; a 14. ábra a billentyűasztal vízszintes met­szetét; a 15. ábra a nyomó- és segéd nyomóruda­kat mutatja. A készülék (1) állványa oly megfelelő alakkal bír, hogy a készülék alant leírt 1 mozgó részeinek elhelyezésére és ágyazá­sára alkalmas. Az állványra illeszkedő (2) szekrény alsó része a pénzfiókok számára a rajzokon föl nem tüntetett nyílásokkal, a lenyomattal ellátott, czédulák kiadására szolgáló, szintén föl nem tüntetett kiszol­gáltató nyílással és fölül (6)-nál (1. ábra) a különféle papir- és érczpénzek befogadására szolgáló nyílások egy sorával van ellátva. Közvetlenül ez utóbbi nyílások előtt vagy alatt egy (7) csatorna van alkalmazva, mely fölváltás czéljából a (6) nyílásokon át kitolt papir- és érczpénz fölvételére szolgál. A (2) szekrényt fölül egy (8) üveglemez födi, a melyen át a készülékben lévő pénzt láthatjuk. A (10) nyílásokon át (2. ábra) a számlálómű számait és a (11) nyílásokon át az indikátor tárcsákat kisérhetjük figyelem­mel. A (14) tengelyre a pénz fölvételére szolgáló meghatározott számú (12 és 13) kerekek Vannak elforgathatóan erősítve, a melyek közül a (12) kerekek mindegyike (4. ábra) sugaras kiemelkedésekkel bíró két tárcsaalakú részből áll, a melyek egymással szemben fekvő vályúkat alkotnak és ezekbe tolható a megfelelően csekély átmérőjűre összecsavart vagy összehajtott papírpénz. E mellett a két fél rész között annyi hézag van hagyva, hogy a vályúk egymással a

Next

/
Thumbnails
Contents