27516. lajstromszámú szabadalom • Újítások fluidumnyomással működtetett fékkészülékeken

Megjelent lí)03. évi junins lió 25-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27516. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítások fluidum-nyomással működtetett fékkészűlékeken. THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN ÉS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 30-ika. Jelen találmány tárgya a vasúti vonatok és hasonló járművek számára való, fluidum­nyomással működtetett fékkészűlékekre vo­natkozik. A találmány tárgya egy szerkezet létesítésében áll, melynek segélyével a fékek használat után fokozatosan elereszthetők, a nélkül, hogy az ilynemű meglevő fékkészű­lékeken változtatások eszközlése lenne szük­séges. Azilyfajta fékkészűlékek, melyekre a jelen találmány vonatkozik, már ismeretesek, miért is nem szükséges azokra részletesen kitérni-Ezen fékkészűlékek, mint ismeretes, lénye­gükben egy fékhengerből állanak, melyben egy dugattyú van elrendezve; ezen dugattyú rúdjával a féksarúk, rudak és emeltyűk által vannak összekötve, melyek segélyével a fék­sarúk a kerekekhez szoríttatnak, ha a dugattyú a fékhengerrel közölt légnyomás által kifelé nyomatik. Ezen fékkészűlékek továbbá egy segéd tartánnyal vannak ellátva, melyekben nyomás alatt álló levegő gyűjtetik, mely a főtartányból egy főcsővezetéken át vezet­tetik ezen segédtartányokba, mi mellett a főtartányba egy szivattyú sűrített levegőt táplál, mely szivattyú és főtartány szokásos ' módon a mozdonyon van elrendezve. A segéd- | tartány a főcsővezetékkel és a fékhengerrel ! egy hármas "zelep által van összekötve, mely oly módon működtetik, hogy megen­gedi, miszerint a segédtartányból a fékhen­gerbe sűrített levegő áramoljék azon czélra, hogy a fékek mindannyiszor működtessenek, a mikor a főcsővezetékben a légnyomás csökken. Ezen hármas szelep lehetővé teszi továbbá, hogy a sűrített levegő a fékhen­gerből a szelep egy kieresztő nyílásán át a küllégbe vezettessék, ha a nyomás a főcső­vezetékben ismét megnagyobbodik, miáltal a fékek ismét szabaddá tétetnek. A jelen találmány értelmében már most a fékek fokozatos eleresztése czéljából egy a főcsővezetékkel vagy a segédtartánnyal összekötött szerkezet van elrendezve, mely szerkezet egy a hármas szelep szívónyílása és kiillég között elhelyezett szelepet működ­tet azon czélból, hogy a levegőnek a fék­hengerből való eltávozása szabályoztassék. Ezen szelep oly módon van elrendezve, hogy a főcsővezetékben uralkodó nyomás változásai által és a fékhengerből el­illanó levegő nyomása által nyittatik és záratik. A mellékelt rajzokon az 1. ábra egy a jelen találmány értelmében szerkesztett ké­szülék függélyes metszetét tünteti föl. A 2. és 3. ábrák ezen készülék különböző kiviteli alakjainak függélyes metszetét mutatják.

Next

/
Thumbnails
Contents