27458. lajstromszámú szabadalom • Taxaméter és annak a vonóerőnek megfelelő szabályozására szolgáló szerkezet

Megjelent 1903. évi junius hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 27458. szám VII/c OSZTÁLY. Taxaméter és annak a vonóerőnek megfelelő szabályozására szolgáló szerkezet BUDAPESTI BANKEGYESÜLET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 14-ike. • Jelen találmány tárgya taxaméter, egy oly szerkezettel kapcsolatban, a mely a jármű továbbítására fölhasznált erő nagy­ságának és a megtett út hosszának meg­felelően működteti a taxamétert. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva. 1. ábra a szabályozó szerkezet oldal­nézete ; 2. ábra a szabályozó szerkezet fölűlnézete 3. ábra a hüvely metszete 4. ábra a taxaméter elölnézetben a szek­rény metszve. 5. ábra a taxaméter szerkezetének oldal­nézete. A jármű kerékagyára vagy tengelyére szerelt (c) excenter (cl) rúdja golyós csukló segélyével függ össze a (b) karral, mely a függélyesen ágyazott (a) rúdon, erre merő­legesen van megerősítve (l. ábra) Ezen (a) rúdra (d) hüvely van húzva, melynek (h) hasítékába az (a) rúdba erősített (g) peczek nyúlik. A (d) hüvely (i k 1) gyűrűkkel és a villa-alakú (e) nyúlvánnyal (2. ábra) van ellátva, mely utóbbinak szárai a taxaméter kilincskerekét mozgató (f) kart fogják közre. Egy (m) kar a fix (4) csap körül elforgatha­tóan van ágyazva s villában végződik (2. ábra), mellyel a (d) hüvelyt az (i) gyűrű alatt fogja körül. Ugyancsak a (4) csapra van ágyazva a (z) emelő, melynek (z2) nyúl­ványa az (m) karba ütközik úgy, hogy előbbivel utóbbit emelni lehet. Egy más fix (5) csap körül leng az (o) tárcsa, melynek excentrikus (5) csapjába van az (n) kar erősítve, melynek villa-alakú vége (2. ábra) a (d) hüvelyt annak (k) gyűrűje alitt fogja körül. Az (o) tárcsa (7) csapja körül leng a (p) rúd, melynek másik vége golyóscsappal van a függélyes (8) tengely körül forgó (r) tárcsa egy kimetszésébe megerősítve. Az (r) tár­csát az (s) rúd köti csuklósan össze egy (9) rúgó hatása alatt álló (v) vonórúddal. A tulajdonképeni taxaméter szembetűnő helyen egy szekrényben van elhelyezve, melyből a taxaméter (w) kilincskerekét moz­gató (f) kar nyúlik a (d) hüvely (e) villájá­nak szárai közé. A (w) kilincskerék vízszin­tes tengely körül forog (4. ábra) s (wl) agya egy, vagy több (w2) peczekkel van ellátva, a melyek a (w) kerék forgása alkalmával (y) rúgót lenyomják, miáltal a (q) kereket egy foggal tovább forgatják. A (q) kerék hüvelyalakú agyára a (t) szívalakú exczenter van megerősítve. A (ql) kerék ugyanilyen szerkezetű és szintén egy (ti) szívalakú exczeuterrel van ellátva csak-

Next

/
Thumbnails
Contents