27458. lajstromszámú szabadalom • Taxaméter és annak a vonóerőnek megfelelő szabályozására szolgáló szerkezet

hogy az agya rövidebb mint a (q) keréké, furata pedig akkora, hogy a (q) kerék agyát át lehessen rajta dugni. Ezen szer­kezet hasonlít az órák mutatóinak hajtó­szerkezetéhez. A (q) kerék az (u) tengelyre van dugva, a (ql) kerék pedig a (q) kerék meghosszab­bított agyára. A (q) agyának végén (ml) mutató, a (ql) agyának végén (m2) mutató van megerősítve, mely mutatók egy szám­lap fölött forognak. A (q) és (ql) kereke­ket a kellő áttevéssel a (q2) kettős fogas­kerék köti össze. A (ql) kerék a jármű várakozási ideje alatt egy óraművel kapcsolatos (qB) fogas­kerékkel, a (zl) kar lenyomása által hoz­ható kapcsolatba. Az (u) tengely ugyanis (5 ábra) egy (jl) rúgó hatása alatt áll s ha a (zl) kart lenyomjuk, az (u) tengelyen levő (j2) peczek a (j) csavarlpályán lecsú­szik, miközben a (jl) rúgó az (u) tengelyt hátra tolja és ezáltal a (ql) kereket a hát­rább elrendezett (q3) kerékkel kapcsolja ; ha pedig a (zl) kart visszaforgatjuk, a peczek a (j) pályán végigcsúszva az (u) tengelyt kihúzza s a (j) rúgó ismét összenyomatik. A jármű kerekének forgása következté­ben, a kocsi kerekének agyára ékelt (c) excenter (cl) rúdja (2. ábra) a (b) kart ide-oda mozgatja és az (a) rudat tengelye körül lengésbe hozza. Az (a) rúd mozgását a (d) hüvely is követi, mivel az (a) rúdon levő (g) peczek a hüvely (h) hasítékába nyúlik. A (d) hüvely ezen mozgása követ­keztében az (e) villa az (f) kart is jobbra­balra lengeti, mely (f) kilincsével a (w) ki­lincskereket fokonként tovább forgatja. A (w) kilincskerék a fönt leírt mechanizmus köz­vetítésével az (ml, m2) mutatókat forgatja. Ezen mutatók forgásának sebessége a (w) kilincskerék forgásának sebességétől függ, ez viszont az (f) kar kilengéseinek sebességétől és nagyságától. Ha a szerkezet csupán megtett út hosz­szát mutatná, a jármű díja nem volna mél­tányos, mivel a jármű nagyobb megterhel­tetése nem volna befolyással a taxaméter működésére. Ezen hiány pótlásának czéljá­ból alkalmazzuk a vonó erő által működ­tetett szabályozó szerkezetet. A (v) vonórúdra gyakorolt erő ezen rudat (1) nyíl irányában húzza (1—2. ábra). A vonóerő növekedésével a (v) rúd az (s) rudat húzza s ez az (r) tárcsát (2) nyíl irányában forgatja, minek folytán a (p) rúd melléje rajzolt nyíl irányában tolatik, s az (o) tárcsát (3) nyíl irányában forgatja. Ezáltal az (n) kar fölemeltetik és a (k) gyűrűbe üt­köző villaalakú végével a (d) hüvelyt az (a) rúdon följebb csúsztatja. Minél nagyobb tehát a jármű továbbítá­sára igénybe vett erő, annál jobban emel­tetik a (d) hüvely és az (f) kar az (e) villa szárai között, annál hosszabb kilengé­seket végez, vagyis a taxaméter annál gyorsabban halad, az erő csökkenésével pedig a (d) hüvely lejebb száll s annak meg­felelően a taxaméter járása is lassubbodik. Éjjeli tarifára a (z) karral állíthatjuk a taxamétert. A (z) kart lenyomjuk, miáltal annak (z2) vége az (m) emeltyűt fölemeli, mely viszont az (i) gyűrű segélyével a (d) hüvelyt emeli föl s ezáltal az (e) villa az (f) karral nagyobb ^kilengéseket végezhet, vagy a taxaméter gyorsabban jár. Az utas­nak természetesen a várakozási időt is meg kell fizetnie, ezen várakozási időnek megfelelően egy óramű működteti a taxa­métert, a melyet, mint már föntebb említet­tük, a (zl) karral be- vagy kikapcsolhatunk. A (q) és (ql) agyán lévő szívalakú (t) és (tl) excenterekkel állítjuk a taxamétert a kezdőpontra. Ezen szív alakú excenterek fölött függélyes vezetékben az (x) tolóka mozoghat. Ha a kerekek s az ezekkel forgó szívalakú excenterek bármily állásban van­nak és azokat kezdőpontra akarjuk állítani, akkor az (x) tolókát lenyomjuk, mely a végével a szívalakú excenterekre nyomást gyakorol, minek következtében ezek egészen addig fordulnak, míg a tolóka a szívalak bevágását el nem éri. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Taxaméter és annak a vonóerőnek meg­felelő szabályozására szolgáló szerkezetf jellemezve a (w) kilincskerék agyán alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents