27429. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolható sebességváltoztató súrlódós kötés egyenesbe eső tengelyek kapcsolására

Megjelent 1D03. évi június hó 13-én. MAGY. SZABADALMI IvlR. HIVATAL SZABADALMI LEIRA.S 27429. szám. V/e/1 OSZTÁLY. Kikapcsolható sebességváltoztató súrlódó kötés egy egyenesbe eső tengelyek kapcsolására. MARTH OSZKÁR MÉRNÖK ALSÓ-LIESZKÓN. Pótszabadalom a 25221. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 márczius hó 26-ika Elsőbbsége 1902 február 10-től kezdődik. A 25,221. számú törzsszabadalomból egy olysebbességváltoztató súrlódó kötés vált is­meretessé, egy egyenesbe eső tengelyek kap­csolására, melynél az egyik tengelyre egy üreges henger, a másikra egy korong van fölélielve és melynél a henger és korong­hengeres munkafölűletei közé a tengelyek irányában mozgó és nyomóemelők gyanánt szereplő nyomógörgők kapcsoltatnak be, eme görgők pedig akkor, mikor azokat egy irány felé eltoljuk, a fix kúpalakú részük felé szorított súrlódó görgő hatása alatt a súr­lódás előidézézére szolgáló nyomást létesí­tik, ellenkező irányú elmozdulásuknál pedig a kötés kikapcsolását idézik elő. A találmány szerint a föntebb jelzett el­rendezést akként módosítjuk, hogy hosszanti irányban eltolható, heligeralakú nyomógör­gők helyett hosszanti irányban el nem tol­ható nyomógörgőket alkalmazunk, melyek az emelő hatást a közöttük ide-oda eltol­ható súrlódó görgő befolyása alatt fejtik ki. A súrlódókötés eme kiviteli alakjánál, melynél a hengeralakú nyomógörgők hosz­szanti irányban el nem tolódhatnak, ezeknek a közbetolt súrlódó görgő által szétfeszítendő végeinek ágyazására szolgáló csapágyak su­gárirányban eltolhatók és állítócsavarokkal vannak ellátva. Ennek következtében a nyomógörgők végeit az állítócsavarok segé­lyével lehet szétfeszíteni, a súrlódó görgőt a nyomógörgők szétfeszített végei közé be­toljuk és azután a csavarokat ismét meg­eresztjük. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező szerkezet egy ily beállíható nyomó­görgő csapágyakkal ellátott kiviteli alakja látható, nevezetesen az 1. ábra a súrlódó kötésdarú fölhúzó gépével kapcsolatban hosz­szanti metszetben, a 2. ábrán bal oldalt oldalnézetben, jobb oldalt az 1. ábra 2—2 vonala szerint metszetben látható. Mint az a rajzokból kitűnik, az egyik (a) tengely üreges és a fölhúzógép (c) dobjával egy darabban van öntve. Ágyazására az (s) tartókra szerelt (o) csapágy bakok szolgálnak. A (b) hajtó tengely az üreges (a) tengelybe és az (o) csapágybakba van ágyazva. Az (a) tengelyre szerelt (m) üreges henger ebben az esetben a tengellyel egy darabot képez. A (b) tengelyre lazán az (o) korong van fölhúzva, melynek kerülete gyöngén kúpos, a nyomást a (g) nyomógörgők viszik át, melyek egyrészt az (o) csapágybakok meg­felelő csapágyaiba, másrészt a (b) tengelyre szerelt (h) keretbe vannak ágyazva és csak

Next

/
Thumbnails
Contents