27410. lajstromszámú szabadalom • Foglalat menthol és hasonló gyógyszerek számára

UuK.ieleiit IÍM)3. évi junius hó 12-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27410. szám. VIIle. OSZTÁLY. Foglalat menthol és hasonló gyógyszerek számára. SACHS HENRIK GYÁROS FR1EDENALJBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 deczember hó 16-ika A gyógyszertárakban és gyógyszerkeres­kedésekben kapható, belégzésre szolgáló migrénrudacskák, úgynevezett menthol-be­légző készülékek, vagy egyéb gyógyhatású rudacskák egyszerűen egyik végükkel egy foglalatba vannak tolva, melyre használa­ton kívül a mentholt befödő hüvely tolatik vagy csavaroltatik föl födél gyanánt. Az ilyen rudacskáknak ezen befoglalási módja nem tökéletes, mivel a rudacskával való bedörzsölés annak többé-'kevésbbé mindig ugyanazon helyéről történik s a rudacska erős rányomását teszi szükségessé, a mi nem kellemes s a mellett nehézkes is és a rudacska könnyen eltörhet, például a menthol tudvalevőleg elég törékeny. Ha pedig az ily módon befoglalt mentholru­dacska a földre esik, legtöbbször el is fog törni. Ugyanezen hátránnyal bírnak továbbá az összes, ily módon megerősített gyógy­hatású stb. rudacskák, például a timsóru­dacskák is. Jelen találmány tárgyát menthol és ha­sonló, gyógyhatású rudacskákhoz való fog­lalat képezi, melynél a fölsorolt hátrányok el vannak kerülve. Ezen foglalatnál a men­thol vagy hasonló szer oly forgatható hen­gert képez, melyet két végénél fogva egy kengyel tart. A henger ezen kengyel, segélyével a be­dörzsölendő helyen ide-oda gördíttetik, mi­nek következtében a menthol vagy hasonló szer lerakódása • sokkal könnyebben, hatá­sosabban és kellemesebben megy végbe, mivel eközben a hosszúkás mentholból vagy hasonló szerből álló hengernek egész köpenyfölülete s nem, mint azelőtt, csak egy igen csekély s megközelítőleg mindig ugyanazon helyen hozza létre a hatást s a mellett a menthol eltörése teljesen ki van zárva. Még ha az ily módon befoglalt mentholhenger a földre esik is, hengeres alakja, forgatható beágyazása, valamint azon körülmény következtében, hogymind­két végén tartatik, az eltörés veszélyének igen kevéssé van kitéve, mivel a keresz­tiilnyú'ó tengely a henger tömegének is lényegesen nagyobb szilárdságot kölcsö­nöz. A kengyel a menthol- vagy hasonló henger kicserélhetősége ezé Íjából két da­rabból van összetéve, vagy pedig rugal­mas, széthajlítható anyagból készül s hasz­nálaton kívül, a hengerrel együtt egy fö­déllsl ellátott hüvelybe illesztetik. A mellékelt rajzlap ezen foglalatot tün­teti föl, és pedig az 1. és 2. ábrán oldal- és elölnézetben, a 3. ábrán hosszmetszetben, a

Next

/
Thumbnails
Contents