27410. lajstromszámú szabadalom • Foglalat menthol és hasonló gyógyszerek számára

4. ábrán a hüvelyből kivett s kengyel­lel ellátott mentholból vagy hasonló szer­ből álló henger, az 5. ábrán a henger és a kengyel egyes részei szétszedett állapotban, a 6. ábrán a kengyel egy másik foganato­sítási alakja, a 7. ábrán pedig a henger egy módosítása látható. A menthol vagy más gyógyhatású anyag­ból álló (a) hengeren (3., 4. és 5. ábra) egy (b) forgási tengely haliad végig, me­lyet a (c d) kengyel tart. Ez utóbbi az 5. ábra szerint két félből áll, melyek mind­egyike egy-egy félhengert képező, csavar­menetes (f), illetve (g) csappal van ellátva. A kengyel két felét az (f g) félcsapokra csavarolt (h) szorító hüvely tartja össze. A 6. ábra szerint a kengyel egy rugal­mas, széthajlítható anyagból (drótból, fém­szalagból, czelluloidból stb.) készült da­rabból áll, melybe a menthol- vagy ha­sonló henger befogatik s mely széthajlítás által a hengerről levehető. Használat alkalmával a készüléket (h) fogantyújánál fogva megfogjuk (4. ábra) s a hengert a kezelendő helyen ide-oda gördítjük. A (h) hüvely lecsavarolása ál­tal a kengyel két (c d) fele az (a) hen­gerről levehető s az utóbbi kicserélhető. A kengyelnek a henger kicserélhetősége czél­jából való kétfelé osztása azonban a leírt módtól eltérő módon is volna foganatosít­ható. Az (a) mentholból vagy hasonló szerből álló hengernek használaton kívül való elzá­rására egy (i) födéllel ellátott (k) tok szol­gál (1., 2. és 3. ábra), mely (m) hasíték­kal van ellátva (2. ábra), melybe a 4. áb­rán látható szerkezet be tolása alkalmával a (c d) kengyel fekszik. A (k i) tokon az ismert módon (p) csa­pok által elzárható (o) nyílások alkalmaz­hatók (3. ábra) az orron és szájon keresz­tül történő belégzések lehetővé tétele czél­j jából, míg a (q) nyílások (2. ábra) a be­• légzéshez szükséges levegőt bocsátják be. j Az (a) henger több, a (b) tengelyre fű­zött henger-, gömb-, vagy másféle alakú részből is állhat (7. ábra). SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Foglalat menthol és hasonló gyógysze­rek számára, jellemezve az által, hogy a menthol vagy hasonló gyógyszer egy kengyel által két végénél fogva tartott, forgatható s egy vagy több darabból álló henger alakjában van kiképezve, mely a kengyel segélyével a kezelendő testrészen ide-oda gördíthető. 2. A;z 1. igényponttal védett foglalat egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a tartókengyel az (a) mentholhenger ki­cserélhetősége czéljából két (c d) da­rabból áll, melyek egy-egy félhenger­alakú, csavarmenetes (f g) csappal bír­nak, melyek egy reájuk csavarolt (h) fogantyúhüvely által tartatnak össze. 3. Az 1. igényponttal védett foglalat egy kiviteli alakja, jellemezve' azáltal, hogy a tartókengyel az (a) mentholhenger ki­cserélhetősége czéljából hajlítható anyag­ból áll. 4. Az 1. és 2. igényponttal védett fogla­lattal kapcsolatban egy (i) födéllel el­látott (k) tok a mentholhenger befoga­dására, mely (m) hasítékkal van ellátva, melybe a tokba helyezett szerkezet (c d) kengyele fekszik. 1 rajzlap melléklettel.' LAS RÉSZV* 'TÁRSASÁG NYOMDÁJA U D.. f | «.«

Next

/
Thumbnails
Contents