27383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostanyag előállítására a chlorfémvegyületek elektrolyzálásával képződő chlorgáz segélyével

Megjelent lí)03. évi .junius lió 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 27383. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás rostanyag előállítására a chlórfémvegyületek elektrolyzálásánál képződő chlórgáz segélyével. DR KELLNER KÁROLY VEGYÉSZ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 5-ike. Az 1891. évi január hó 25-én kelt XXV. kötet 189. lapszámú magyar-osztrák szaba­dalommal bejelentőnek egy eljárása van védve rostanyagnak elektromos áram segé­lyével való előállítására, mely eljárás abban áll, hogy a föltárandó fölaprított növény­részek valamely chlóralkali elektrolyzálásá­nál képződő bomlási termékek váltakozó hatásának oly módon tétetnek ki, hogy az anódaterekből lefolyó ehlórtartalmú oldatok az inkrustáló anyagokat (lignineket) oxydál­ják és ez által oly testekké alakítják át, melyek a kathodaczellákból jövő alkáli­hydroxyddús oldatokban oldhatók. Ezen eljárásnál egy folytonos folyamat megy végbe, a mennyiben az anódaterek ehlór­tartalmú oldataival kezelt növényanyagok a kathódaterekből kapott oldatokkal kilú­goztatnak és ezen eljárás többször meg­ismételtetik. Bejelentőnek sikerült már n ost a fönteb­biekben vázolt eljárást oly módon megvál­toztatni és kiképezni, hogy a chlórfémve­gyületek elektrolyzálásánál képződőkathóda­termékek egészben vagy legalább is azok nagy része megtakaríttatik és csak a chlór használtatik gázalakban a rostanyag előállí­tásához, mi által az eljárás nemcsak lénye­gesen olcsóbb lesz, hanem a chlórfémve­gyíileteknek a vegyi nagyiparban való elek­trolytikus földolgozásának szélesebb körű alkalmazása is lehetővé tétetik. Ezen alkal­mazás ed ligelé, daczára annak, hogy a maró­alkaliáknak és fémhydroxydoknak chlórve­gyületeikből való elektrolytikus előállítása elismert lényeges előnyökkel bír, igen kor­látolt volt, mivel a képződő chlór számára csak igen kis alkalmazási tér állt rendelke­zésre. így pl. a kaustikus és szénsavas al­káliák sokkal nagyobb fogyasztótérrel bír­nak, mint az eddigelé előállított chlórter­mékek, mint pl. chlórmész, chlorát és ha­sonlók. A jelen találmány tárgya abban áll, hogy a földolgozandó növényi részeket vízzel vagy előnyösebben mésztejjel, vagy vala­mely alkalicarbonát vagy hydroxyd igen göynge oldatával kezeljük, erre a fölösle­ges folyadékmennyiséget czentrifugálás vagy más módon, pl. sajtolás által eltávolítjuk és azután a növényrészeket valamely chlór­fémvegyület elektrolyzálásánál kapott chlór­gáz behatásának tesszük ki. Ezen behatás, valamint a chlórgáznak a növényrészekben lévő folyadékok által való absorpcziójánál, illetve lekötésénél szabaddá lévő oldási,

Next

/
Thumbnails
Contents