27383. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rostanyag előállítására a chlorfémvegyületek elektrolyzálásával képződő chlorgáz segélyével

— 2 -illetve kémiai meleg az inkrusztáló anya­gok (ligninek) oly nagy mértékű oxydálását okozzák, hogy utóbbiak oly testekké alakít­tatnak át, melyek némely növényanyagok­nál már meleg vízben, azonban az összes növényanyagoknál igen gyönge alkálifolya­dékokban teljesen oldhatók. Az új eljárás gyakorlati foganatosításá­nál arra kell ügyelni, hogy a növényrészek mihelyt azokon a chlórgáz teljesen áthatolt, a chlorozó tartányokból eltávolíttassanak, inert ellenkező esetben a fönt vázolt folya­matok folytán a czellulóza (növényi rost) maga is oxyczellulózává alakulna át és egy­idejűleg különböző fokokban chlóroztatnék is. Az ily oxydált, illetve chlórozott növényi rostok azonban igen porhanyósak és a későbbi földolgozásra csekélyebb értékkel bírnak. A fönt leírt módon kezelt növényrésze­ket most már hideg vagy meleg vízzel ke­zeljük, mi által a chlór behatása folytán képződött sósav és a vízben oldható tes­tekké átalakított iukrusztáló anyagok eltá­volíttatnak. Ha ezen iukrusztáló anyagok az előzőleg történt oxydálás által nem alakíttattak át teljesen vízben oldható testekké, akkor a vízzel való kezelés után a czellulózáu kívül visszamaradó oxydált, illetve chlórozott iu­krusztáló anyagok mésztej fürdőben vagy egy igen gyönge alkalihydroxyd, illetve alkalicarbonátoldatban — melyek sárgás­barna színben oldódnak — a rostanyagtól különválaszthatók. A mésztejjel való keze­lést egy alkalikus fürdő is követheti. Ez a földolgozandó növényanyagok természetétől függ. A fürdők a növényanyagok legna­gyobb részénél közönséges hőmérséklettel bírhatnak, némely növényanyagoknál azon­ban fölmelegítésre van szükség. A visszamaradó anyag csaknem vegyileg tiszta czellulózából (növényi rostokból) áll, melyet vízzel jól mosunk és szükség esetén fehérítünk, mire megszárítva forgalomba hozható vagy további földolgozásnak vet­hető alá. Minthogy a növényrészek első impregná­lásánál csak víz vagy mésztej, vagy egy legföljebb 0'5%-os alkalicarbonát, illetve hydroxydoldat és a chlórozás után esetleg szükséges «föltáró fürdő» részére szintén csak mésztej vagy egy legföljebb 5%-os carbonát, illetve hydroxydoldat szükséges, mely utóbbi többször alkalmazható, világos, hogy a chlóralkaliák elektrolytikus bontá­sánál az e mellett előállított alkalihydroxy­dot, illetve carbonátot vagy teljesen, vagy legalább legnagyobb részben megtakarítjuk, hogy mint ilyent forgalomba hozhassuk, ha egyidejűleg annyi chlórgázt akarunk fej­leszteni, mint a mennyi a növényrészek inkrusztáló testeinek oxydálásához szükséges. A mondottakból következik, hogy a fönt leírt eljárás által kapott növényrostok tu­lajdonképen az alkaliáknak chloridokból való elektrolytikus előállításának mellék­terméke gyanánt tekintendő. Magától értetődik, hogy mindenféle az elektrolytikus eljárásoknál előállított chlór­gáz alkalmazható a fönt leírt módon. Alkali­chlorodoldat helyett például chlórzinkoldatot vagy egy más fémchloridot bonthatunk föl elektrolytikus úton a kathódatermékek elő­állítása czéljából és az e mellett képződő chlórgázt a fönt leírt módon értékesítjük, minthogy azon kevés alkalimennyiség, melyre az impregnáló- ós az esetleges föltárófür­dőknél van szükség, mely utóbbiak oly növényrészek számára kellenek, melyekhez a mész nem elegendő, igen könnyen besze­rezhető. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás rostanyag előállítására a chlórfém­vegyületek elektrolyzálásánál képződő chlórgáz segélyével, jellemezve az által, hogy a növényrészeket vízzel vagy czél­szerűen mésztejjel, vagy egy gyönge alkalioldattal kezeljük és azután a ehlór­fémvegyületek elektrolyzálásánál kapott chlórgáz hatásának tesszük ki addig, míg ezen behatás által az inkrusztáló alkatrészek (ligninek) oly erős oxydálá­sát, illetve chlórozását létesítjük, hogy ezen inkrusztáló alkatrészeket meleg víz-

Next

/
Thumbnails
Contents