27333. lajstromszámú szabadalom • Utánsajtoló szerkezet, különösen borsajtók számára

Megjelent lí)03. évi .junius lió (J-án. MAGY. fisai KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 273BB. szám. X/b. OSZTÁLY. Utánsajtoló szerkezet, különösen borsajtók számára. GOLENCZKY FERENCZ OKL. GÉPÉSZ NAGY-KANIZSÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó 10-ike. Az eddigi borsajtóknál rég érzett hátrány, hogy azokkal a szőlő levét nem lehet tel­jesen kisajtolni, mivel a szőlő ezeknél nem áll állandóan ható nyomás alatt, hanem igen gyakori utánsajtolást tesz szükségessé és még így is kárba vész a lének egy bizo­nyos százaléka. Jelen találmány tárgyát már most oly szerkezet képezi, melynek segélyével a sző­lőt állandóan ható nyomás alatt tartjuk, miáltal a folytonos utánsajtolást fölöslegessé tesszük és a lének teljes kiszorítását bizto­sítjuk. E találmány lényege abban áll, hogy a belső csavarmenetekkel biró szorítótárcsa alatt egy energia fölhalmozására alkalmas szerkezetet vagy szerkezeti elemet, czélsze­rűen tekercsrugót rendezünk el, melyben a szorítótárcsa elforgatása által ismeretes módon történő sajtolás közben annyi energia halmozódik föl, hogy ha a szorítótárcsát tovább elforgatni nem lehet, az azután is állandóan igen hatásos nyomást gyakorol a szőlőre, úgy hogy ennek egész levét a leg­tökéletesebben kiszorítja. Mellékelt rajzon a jelen találmány tár­gyát képező utánsajtoló szerkezet egy isme­retes Mabille-sajtón való alkalmazásban van bemutatva; ezen foganatosítási alaknál az energia fölhalmozására tekercsrugó van al­kalmazva, de igen természetes, hogy e czélra bármely más alkalmas akkumulátort is lehet­ne fölhasználni. A mint ezen rajzból látható, a sajtó (a) fahasábjain nyugvó (b) ellenlemez és a fölső (c) lap között a (d) csavarorsó körül kon­czentrikusan oly (e) tekercsrugó van elren­dezve, melybe lehetőleg igen nagy energiát lehet befektetni, A (b) ellenlemezbe bizo­nyos számú, a jelen esetben négy függélyes (f) rúd van beerősítve, melyek a (c) lap megfelelő kivágásain áthatolva, e lapot lefelé mozgásában czélszerűen vezetik. A jelen foganatosítási alaknál csak egyetlen egy rugó van alkalmazva, magától értetődik azonban, hogy az esetben, ha egy rugó elegendő nem volna, több Ily rugót is lehet elrendezni. Az így berendezett sajtó már most a követ­kezőkép működik: Ha a (g) tárcsát a (h) kar segélyével ismeretes módon elforgatjuk, az az egész sajtoló szerkezetet, vagyis a (c) lapot, az (e) rugót, a (b) ellenlemezt, az (a) fahasábokat és az (i) korongot lefelé mozgatja, mely mozgás alatt a (c, e, b) részek helyzetüket egymáshoz képest mindaddig nem változ­tatják, míg a sajtolás alatt lévő szőlő reak-

Next

/
Thumbnails
Contents