27291. lajstromszámú szabadalom • Habarcskeverő és szállító kocsi

Megjelent 1903. évi junius lió 4-én. MAGY. g|| KIR­SZABADALMI jfjfg f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27291. szám. XX/a. OSZTÁLY. Habarcskeverő és szállító kocsi. BODLAENDER RICHÁRD MÉRNÖK BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 november hó ll-ike. Az eddig ismeretes habarcskeverő és szállító kocsik, melyeknek a menet közben a futó kerekekkel kapcsolható forgó keve­rőjük van, azért nem jöhettek eddig álta­lán gyakorlatba, mert a keverő a futó kere­kek tengelyével merev kapcsolatban lévén fordulatszáma a futó kerekek fordulatszá­mával volt egyenlő. A keverő és a kocsi­tengely közötti merev kapcsolat folytán az előbbeni lökéseket szenvedett, mi különösen egyenetlen kövezeten egyhamar a kocsi tönkretételéhez vezet. Mivel továbbá a ke­verő ugyanannyiszor fordul körül, mint a futó kerekek, azért az eddigi ily kocsik vontatásában a vonó állatok nagyon erősen igénybe vétettek. A jelen találmány szerint ezen a gyakor­latban nagyon érezhető hátrányok az által küszöböltetnek ki, hogy a keverő rugósan ül a tengelyen és hogy egy áttétel iktatta­tik be, melynél fogva kevesebb fordulatot tesz, nint a futó kerekek. A keverőnek ru­gós ágyazása nemcsak a kocsinak kímélését erednényezi, hanem magára a vakolatnak készítésére is lényeges befolyással van. Végül a keverőnek az áttételből folyó ke­vesebb fordulatszáma folytán a vonó állatok sokkal kevésbbé vétetnek igénybe. A mellékelt rajzon az új habarcskeverő és szállító kocsi az 1. ábrában oldalnézetben, levett innenső hátsó kérekkel, és a 2. ábrában az 1. ábra A—B metszetében van ábrázolva; a 3. ábra a találmánybeli kocsi alaprajza. A (T) dobnak középső üreges tengelye van, mely a (B1 B2) csapágyakban, legcél­szerűbben golyós csapágyakban nyugszik. A fölső csapágycsészék akocsiváznak U-alakú (D) vaspofáin alkalmas módon vannak meg­erősítve, a mely utóbbiakat (E) rugók hord­ják, melyek közvetlenül az (F) kocsitenge­lyen nyugosznak föl. A (G) futó kerekek egyikére szerelt (M) lánczkerék a (V) előtéttengelyen ülő (L) lánczkereket hajtja. Ezenfölül a (V) ten­gelyre szerelt (J) lánczkerék a (T) keve­rővel összekötött (H) lánczkereket hajtja. Az áttételi viszony úgy van megválasztva, hogy a (T) keverő a (G) futó kerekeknél mindenesetre kevesebb fordulatot tesz. A gyakorlatban legjobban használhatónak az 1: 3 hoz való áttételi viszony bizonyult. A kocsivezető helyéről működtetendő kap­csoló forgattyú a (T) keverőnek kikapcso­lását, illetőleg bekapcsolását engedi meg, ha a habarcskeverés befejezve van, vagy ha azt megkezdeni kell. A régebbi kocsiknál a (T) keverő és a (G) futó kerekek közötti áttételi viszony

Next

/
Thumbnails
Contents