27278. lajstromszámú szabadalom • Áramszedő elektromosan hajtott vagy világított járművek számára

Megjelent 441)03. évi junius hó 2-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27278. szám. V/g/2. OSZTÁLY. Áramszedő elektromosan hajtott vagy világított járművek számára. GRIFFITHS VILMOS KERESKEDŐ ÉS BEDELL BENJÁMIN HARRY MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát elektromosan hajtott vagy világított kocsik, mozdonyok, darúk, vagy más járművek számára szol­gáló áramszedő képezi, mely magában a pályatestben vagy ehhez közel elrendezett, vasból vagy más mágneses anyagból ké­szült áramvezetőkkel időközönként vagy ál­landóan érintkezve, a járműveket az elek­tromos forrással köti össze. A vezetők le­hetnek egyes, elkülönített szakaszok vagy folytonos sinek is, melyek csak kereszte­zéseknél vagy más pontokon vannak meg­szakítva. A jelen találmány tárgyát képező áram­szedő lehetővé teszi az áramnak nem foly­tonos vezetőből eszközölt szakadatlan beve­zetését a járműbe a nélkül, hogy rövid­zárás létesülne oly helyeken, melyeken nem szigetelt sinek vagy más fémtárgyak keresztezik a vezető pályáját vagy ehhez igen közel vannak elrendezve. A jelen találmány tárgya elektromosan hajtott és világított vasúti kocsikon való alkalmazásában igen nagy előnyöket nyújt, a mennyiben a kocsikat árammal ellátó sínszakaszoknak a pályatest szintjében való elrendezését teszi lehetővé a nélkül, hogy az áramszedő az ugyanazon szintben fekvő, , nem mágneses fémekkel áramzárást léte-I sítene, a mint ez az eddig használatos fém­! keféknél vagy görgőknél bekövetkezett, melyek a pályatest szintjén futva, az eset­leg ezen lévő fémtárgyakkal érintkezve, áramzárást létesítettek, a mit az által le­hetett csak kikerülni, hogy az ily áram­szedőkkel használt peezkeket a kontaktus létesítése czéljából a pályatest szintjéből önműködően megemelték, a mi azonban sok bajjal és üzemzavarral volt egybe­kötve. A jelen találmány szerint az áramszedőt mágneses aczélrészek vagy a kocsi által hordott elektromágnes sarkaival összekö­tött vasrészek képezik, melyek rendesen megemelten tartatnak, ha pedig mágnesez­hető anyagból álló sínrészek fölé kerülnek, akkor ezen részek által vonzatnak és velük érintkezésbe jönnek, a mikor is, mivel va­lamely elektromos forrással vannak össze­kötve, az áramot a kocsiba vezetik; ha azonban az áramszedőt alkotó mágneses ré­szek nem fekszenek közvetlenül a pálya­testen lévő mágneses fémtárgyak fölött, akkor megemeltetnek, úgy hogy a pálya­test szintjét nem horzsolják és az esetleg ezen lévő tárgyakkal nem is érintkeznek.

Next

/
Thumbnails
Contents