27266. lajstromszámú szabadalom • Újítások űrfékeken

Megjelent 1903. évi május hó 30-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 27266. szám. V/b. OSZTÁLY. Újítások ürfékeken. THE VACUUM BBAKE COMPANY LIMITED CZÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 1-je. Jelen találmány vasúti és egyéb jármű­vek ürfékeire vonatkozik s tárgyát a fék­hengerek és az azzal kapcsolatban álló sze­lepek, valamint a fővezeték szelepeinek szerkezetén és elrendezésén eszközölt újítá­sok képezik. A találmány alább leírandó foganatosítá­sánál a szokásos önműködő s a levegőt ren­des körülmények között, a fék megoldása czéljából a fékhenger dugattyúja fölé bo­csátó s a fék megoldása után pedig ezen henger fölső részéből kiszívó golyós szelepen kívül s avval kapcsolatban egy munkaszelep is talál alkalmazást. A fékhenger két részből áll, melyek a henger tengelyére merőleges síkban vannak egymással egyesítve. A henger fölső és alsó részében egymással közlekedő hornyok van­nak kiképezve, melyek a két résznek oly módon való összeillesztését teszik lehetővé, hogy a levegő ezen hornyokon és a hen­ger két részében kiképezett csatornákon keresztül a henger fölső részébe juthasson. A henger a szokott módon csapokra szerel­hető, azonban előnyösebb azt a henger fölső lapjához erősített vagy azon kiképezett horog vagy fül segélyével tartani vagy föl­függeszteni. A dugattyú és henger úgy vannak szerkesztve, hogy a dugattyú külső fölülete és a henger belső oldala közötti tér a lehető legcsekélyebbre redukáltassék. A fővezeték szelepe egy pótszelepszerke­zettel van kapcsolatba hozva, mely azon esetben emelkedik föl fészkéről, ha a fő­vezetékbe hirtelen erős légáram tódul, ami­kor is ezen szelep fölemelkedése következ­tében a szelep vagy szár üregén keresztül a fékhengerbe áramló levegő bebocsátására szo'gáló nyílás megnagyobbodik. A találmány tárgya mellékelt rajzlapokon van bemutatva, melyeken az 1. ábra az általános berendezést a főve­zetékre kapcsolva oldalnézetben tünteti föl azon esetben, midőn külön ürtér talál al­kalmazást, a 2. ábra a kombinált önműködő és munka­szeleppel ellátott fékhengernek egy fogana­tosítási alakja függélyes metszetben, a 3. ábra a 2. ábrán látható hengerrel ösz­szekapcsolt kombinált szelepnek nagyobb lépték szerint rajzolt metszete, a 4. ábra ugyanannak egy módosítása, az 5., 6. és 7. ábrák a fővezetéknél alkal­mazott pót-szelepszerkezetnek három kiviteli alakját tüntetik föl, míg a 8. ábra a fékhenger egy módosított íőga­natosítási alakjának hosszmetszete. Az l—3 ábrákon az (a, b) szelepház a

Next

/
Thumbnails
Contents