27259. lajstromszámú szabadalom • Tekercselés elektromos gépekhez

Megjelent I ÍK)3. évi június hó 2-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI L KI RAS 27259. szám. VII/s. OSZTÁLY. Tekercselés elektromos gépekhez. BOUGÉ BAYMOND MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 október hó 6-ika. A találmány tárgyát elektromos gépek tekercselése képezi, mely egyaránt alkal­mazható egy- vagy többfázisú váltakozó Vagy egyenáramú gépek fegyverzeténél vagy gerjesztőmágneseinél és melyre a kö­vetkező föltételek teljesítése jellemző: A tekercselés egyes csévékből áll, eme csévék egymással teljesen azonosak és oly módon vannak egyes, egymással lánczolato­san kapcsolt vezetőelemekből összeállítva, hogy ha az illető csévét a tengelyre me­rőleges sík szerint metszük, a cséve egy rétegéhez tartozó vezető elemek közép­pontjai egy sinus görbe félhullámán fe­küdjenek, mely félhullám tetőponttól tető­pontig terjed, melynek hossza a gép sa­roktávolságával, teljes magassága pedig a tekercselés vastagságával egyenlő. Az egyes vezetőelemek eme sinusgörbe mentén akként vannak elrendezve, hogy ha a tekercselést egy a sinusgörbe hosszten­gelyére merőleges vonalra vetítjük, a ve­zetőelemek vetülékei a sinusgörbe egész magasságán, tehát a réteg egész vastag­ságában se egymásba ne nyúljanak, se közt ne hagyjanak egymás között. Az egyes csévék azonban részben födik egymást, még pedig szögmértékben mérve, a födés szöge állandó és akkora, hogy a csévék a veze­tékek elhelyezésére szánt teret teljesen ki­töltsék. Más szóval, két cséve túlfödési szög3 akkora, hogy a csévék a kerületen egyenletesen legyenek elosztva és a te­kercselés minden sugarában azonos és egy cséve rétegei számával egyenlő számú, kü­lönböző csévékhez tartozó vezetőelem fe­küdjék egymás fölött. Az ily tekercselést «homogén sinusteker­cselés»-nek lehet nevezni. Az 1. ábra ily tekercselés sémáját tün­teti föl, például hat réteg esetére, mely­nél tehát a csévét hat vezető képezi. Ezen az ábrán (1) a sinusgörbe félhullá­niának hossza, mely a gép saroktávolságá­val egyenlő, (h) a sinusgörbe magassága tetőponttól tetőpontig, mely hosszúság a cséve teljes magasságával, tehát az adott esetben a drót átmérőjének hatszorosával egyenlő, (x—x) a mag fölületének lefej­tése, melyen a tekercselés föl van erő­sítve, (s—s) a hat (1 2 3 6) vezető­elem által képezett félhullám. A gyakorlatban az (x—x) vonal kör, en­nek megfelelően módosul a sinusgörbe is. Miután a tekercselés jellemző momentu­mait megállapítottuk, áttérünk amaz okok­nak ismertetésére, melyek eme föltételek fölállítására vezettek, továbbá amaz elő-

Next

/
Thumbnails
Contents