27254. lajstromszámú szabadalom • Töltőkészülék önműködő kézilőfegyverek számára

Megjelent 1903. évi május hó 28-án. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI ^^ffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27254. szám. XIX/a. OSZTÁLY­Töltőkésztílék önműködő kézi lőfegyverek számára. KJELLMAN REZSŐ HENRIK MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 30-ika. Jelen találmány tárgya önműködő kézi lőfegyverek számára való töltőkészűlékre vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy a závárszerkezet aránylag rövidre készíttessék és ennek megfelelően a fegyver súlya csök­kentessék. Ez a tölténytár egy különleges be­rendezése által éretik el. A tölténytár eddigelé a csővel rendszerint szilárdan volt összekötve, úgy hogy a visszalökésnél a cső mozgásában résztvett. Ez azon hátrányt vonja maga után, hogy a visszalökő tömeg súlya, mivel a tölténytároan levő töltények száma csök­ken, megváltozik, minekfolytán a rugók és hasonló alkatrészek egyszer nagyobb, majd kisebb nyomásnak vannak kitéve. Egy to­vábbi hátrány abban áll, hogy a töltények a tölténytárban ide-oda dobatnak. Ennek folytán megkísérelték, hogy egy szilárd, azaz nem a csövön, hanem a külső, a vissza­lökés által nem működtetett tokon elren­dezett tölténytárt alkalmazzanak, mezből a töltények a visszahúzott závárzathenger előtt vezettetnek be. Ez azonban a töltény­tár egy bizonyos távolságra visszatolt hely­zetét követeli meg, ha a töltényt közvet­lenül kell a tölténytárból a lővonalnak meg­felelő helyzetbe fölemelni, minek folytán a tok, melynek a tölténytár mögött a szerke­zet többi részét kell befogadnia, aránylag hosszú lesz. Ezen hátrány kiküszöbölése czéljából a tölténytár a jelen találmány értelmében a külső tokkal vagy a szekrénnyel van szilár­dan összekötve, azonban a závárzattokban a závárzathenger alatt a legfölső töltény számára szabad tér van hagyva. Az ezen térben fekvő legfölső töltény a cső és a závárzattok visszalökésében résztvehet, míg a többi töltények a tölténytárban marad­nak. Ezen tér azáltal képeztetik, hogy a tölténytár vízszintesen, körülbelül oly magas­ságban, mint a legfölső, a zárt závárzat­hengerhez hozzáfekvő töltény alsó oldala, úgyszólván le van vágva és hogy a töl­ténytár azon része, mely ezen magasság fölött fekszik, a csővel vagy a závárzattok­kal szilárd kapcsolatban áll. A cső vissza­lökésénél tehát a tölténytár legfölső mozgat­ható része által megfogott legfölső töltény a visszafutó mozgásban résztvesz, míg a többi töltények a tölténytár alsó, szilárd részében fekve maradnak. A legfölső töl­tény azonban csak annyira mozog vissza, hogy részben még mindig a többi tölté­nyekre fekszik. A závárzat kinyitásánál az adogató alatt fekvő rugók által az összes töltények fölemeltetnek, minekfolytán a leg­fölső töltény a závárzathenger útjába ke­rül, úgy hogy a závárzathenger előre moz­gásánál a csőbe betolatik.

Next

/
Thumbnails
Contents