27184. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egyenletes minőségű tej előállítására

Megjelent 1903. évi május hó 2(i-áii. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEIRAS 27184. szám, X/f. OSZTÁLY. Berendezés egyenletes minőségű tej előállítására. GAULIN ÁGOSTON GYÁBOS PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát egy berendezés képezi a tej és oly hasonló folyadékok le­hető egyenletes minőségének elérésére, melyek különböző fajsúlyú testecskéket vagy részecskéket tartalmaznak, mely czél azon hatás által éretik el, mely ily több vagy kevesebb különnemű részből álló folyadé­kokra kifejtetik, ha utóbbiakat erős nyomás mellett igen szűk nyílásokon hajtjuk át. A zsírtartalmú folyadékok és különösen a vaj különnemű részecskéinek benső keve­rése elérésére eddigelé előállított ilynemű j készülékek nem feleltek meg a hozzájuk fűzött követelményeknek, a mennyiben ezen készülékeknél nem az összes vajtestecskék osztatnak el a megkívánt finom módon, a minek az a következménye, hogy a tej nem marad változatlanul és kellemetlen ízt vesz föl. Ezzel szemben a jelen találmány tárgyát képező eljárás, illetve az annak foganatosí­tás;') ra szolgáló készülék lehetővé teszi, hogy a kitűzött czél lehető tökéletes módon éres­sék el. A találmány tárgyát képező eljárás egy lényeges sajátsága abban áll, hogy a ke­zelendő folyadék nem csak változtathatatlan nyílásokon, hanem pontosan egymásra il­lesztett, erős nyomás által rugalmasan egy­másra szorítva tartott fölületek között is át­hajtatik. Ezen fölűleteknek a közöttük át­nvomott folyadékban suspendált golyócs­kákra és egyéb különnemű alkatrészekre kifejtett hatása ezen részek teljes szétosz­tásában és benső keverésében áll, míg a a folyadéknak tisztán a változtathatatlan, ha még oly finom nyílásokon való átvezetése az illető folyadék egyes alkatrészeinek csak tökéletlen kölcsönös áthatolását, illetve ke­verését létesíti. Ezen föntemlített, egymás­hoz szorított fölűleteknek például a tejre kifejtett igen erélyes hatása azzal magya­rázható meg, hogy a tejben levő szilárd vagy tésztaszerű golyócskák (zsír, casein stb.) kényszeríttetnek, miszerint ezen fölületek között utat törjenek maguknak, a mi csak azon föltétel mellett lehetséges, hogy ezen golyócskák a fölűleteket egymástól eltávo­lítják, illetve szétnyomják, mi mellett azon­ban a golyócskák a folytonosan tömören egymáshoz záródni igyekvő fölületek által hatásos módon szétzúzatnak és széttépetnek. Ezen eljárás segélyével tehát oly tejet kapunk, mely -tartósan egyenletes összeté­tellel bír és minden kellemetlen mellékíztől mentes, a nélkül, hogy valamely különleges elővigyázatra, mint pl. az átfolyócsövek ezüsttel való bevonása és hasonlóra kellene

Next

/
Thumbnails
Contents