27172. lajstromszámú szabadalom • Áramkapcsoló elektromos üzemű hajtóműveknek távol fekvő helyről történő vezérlésére

Megjelent 1903. évi május lió 23-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 27172. szám. V/f. OSZTÁLY. Áramkapcsoló elektromos üzemű hajtóműveknek távolfekvó' helyró'l történő' vezérlésére. HAMMERER OTTÓ TANÁR CHARLOTTENBURGBAN. Pótszabadalom a 19285. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 szeptember hó 15-ike. A következőkben leírt találmány tárgya egy áramkapcsoló, mely elektromos üzemű hajtóműveknek, főleg pedig a 19285. számú törzsszabadalomból ismertté vált hajtóművek­nek távol fekvő helyről oly módon történő vezérlésére szolgál, hogy egyetlen fogással először a bekapcsolandó hajtóművet a meg­felelő motorral összekötő elektromágnes kötés bekapcsolását, azután pedig a motornak a kellő irányban való megindítását végezhes­sük. Gondoskodtunk emez áramkapcsolónál arról is, hogy ha az egyik kötést bekap­csoltuk, a második kötést csak akkor lehes­sen bekapcsolni, amikor a motort megállítot­tuk és az első kötést ismét kikapcsoltuk. A találmány tárgyát képező berendezés kü­lönösen magas pályán futó darúk járókocsi­jainál fontos, minthogy ezeknél több motort, irányváltoztató áttevést. fokozatosan bekap­csolódó kötéseket és más hasonló szerkezeti részeket azok nagy súlya és a szerkezet túlságos bonyolódott volta miatt nem lehet czélszerűen alkalmazni. Mindezek a hát­rányok elesnek, ha csak egyetlen átkor­mányozható és a különböző hajtó művekkel mágneses kötések útján fölváltva kapcsol­ható motort alkalmazunk, annélkül, hogy ebben az esetben az üzembiztonság kárt szenvedne. Az áramkapcsolót lényegében az jellemzi, hogy a kapcsolóemelő a vezetőrész több párhuzamos hasítékában, továbbá egy ezeket összekötő kereszthasítékában eltolható. A ke­reszthasítékban való eltolásnál a megfelelő kontaktusdarabot az egyik vagy másik mág­neses kötés bekapcsolását végző helyzetbe állítjuk be, míg a párhuzamos hasítékokban való eltolás által a motort indítjuk az egyik vagy másik irányban forgásnak. Minthogy a kereszthasíték a párhuzamos hasítékokat a középpontjaikban metszi, az áramkapcsoló­emelőt az egyik párhuzamos hasítékból a másikba csakis akkor lehet áttolni, mikor az a középállásában van, tehát úgy a kötés, mint a mótor az áramkörből ki van kap­csolva. Ha azonban az áramkapcsoló emelő az egyik hasítékba be van tolva, tehát a megfelelő kötés gerjed és a mótor forog, egy másik kötést csakis akkor lehet gerjesz­teni, mikor az emelőt a középállásába vissza­vittük, tehát először a motort megállítottuk és az utána bekapcsolva volt kötést kikap­csoltuk. Többszörös hasítékokkal ellátott vezető­rész alkalmazása magában véve ismeretes ugyan, de csak más czélok elérésére hasz­nálták eddig. Az eddig ismeretes két kivi­teli alaknál az egyik esetben a párhuzamos

Next

/
Thumbnails
Contents