27093. lajstromszámú szabadalom • Elektromos semafor

- 2 dob által helyettesíthető, melyek közül az egyik az (5) tengelyen, a másik pedig a (27) dob helyett a talapzatban foglalna helyet, a hol ezen két dob körül egy végnélküli Gall-féle láncz volna vezetve. A súly ekkor a láncz egy szemét képezné. A forgó mozgásnak az óraműre való át­vitele czéljából az (5) tengelyen, a fölékelt két dobon s a (dobon belül) rájuk erősített két kilincsen kivül még egy lazán ülő fogas­kerék, valamint egy kilincskerék foglal he­lyet, mely a fogaskerékkel egy darabból áll. A súly által munkaközben létesített fe­szültségnél a kilincsek a kilincskerékbe ka­paszkodnak s ily módon a (14) fogaskereket magukkal viszik. Az (5) tengely forgása fo­gaskerék-áttétel révén vitetik át a (4) for­gattyútengelyre. melyen a (12) és (13) fogaskerekeken kíviil még a két bütyökkel ellátott (21) tárcsa van elrendezve (3. ábra). A (4) forgattyútengely mozgása a (25) csatló­rúd és (26) tengelyforgató segélyével vitetik át a szemaforszárnyat tartó (ö) főtengelyre. A (25) csatlórúd a (26) tengelyforgatóval oly módon van összekapcsolva, hogy a szárny pontosan beállítható legyen. Ezen átvitel eredménye abban mutatkozik, hogy a főten­gely egymással 45° szöget képező határo­kon belül elforoghat. Á (6) tengely s ennél­fogva a szemaforszárny is csak két hely­zetbe jöhet egyensúlyba, melyek egyike a vízszintes, a másik pedig az ezzel 45° szöget képező ferde helyzet. A (6) főtengely golyós csapágyakkal .van ellátva, melyek lehetővé teszik, hogy a mozgató súly nagysága a minimumra csökkentessék s a mellett a ré­szek gyors kopása megakadályoztassák. A (4) tengelyre vonatkozólag, melyre a két bütyökkel ellátott (21) tárcsa van föl­ékelve, megjegyzendő, hogy ezen bütykökön egy (18) kilincs csúszik, mely a (15) emelő­nek egy részét képezi. Ezen emelő egy (17, 19) szögemelővel áll összeköttetésben s ez­zel együtt arra szolgál, hogy a (6) tengely, illetve a szemaforszárny a «szabad» és a «tilos» jelzéseknek megfelelő két helyzetben beállítható legyen. Ez a következő módon történik: Az elektromos áram az (A) elektromágnes (31) csévéibe érkezve (7. ábra), a (32) hor­gonyt a (33) aczéllábbal együtt hintázó moz­gásba hozza, minek következtében a (15) emelő hosszú nehéz karja önsúlyának hatása alatt folytonosan síilyed. Ennek következtében a (15) emelő a (22) pe­czekre gyakorol nyomást (3. ábra) s a (17) emelőkar elforogni kénytelen, mi­közben a másik (19) kar, mely eddig a (3) tengelyen ülő (20) akasztó kilincset rögzítette, ez utóbbit elbocsátja, úgy hogy az egész óramű forgásba jöhet. A (21) tárcsa elforgása következtében a (18) kilincs csúszni kezd, mely csúszás addig tart, míg a (21) tárcsa legközelebbi bütyke ismét ere­deti helyzetébe nem emeli vissza. A (15) emelő ezen fölfelé történő mozgás folytán a szögemelő hosszabb (17) karját magával viszi fölfelé, úgy hogy a rövidebb (19) kar a ké­szüléket megfékezi. A (3) tengelyen ülő (20) kilincs e közben útjában a (19) karral ta­lálkozik s ahhoz támaszkodva, az óraművet megállítja, minek következtében a szemafor­szárny a kívánt helyzetben rögzíttetik. A (4) tengely mozgása fogaskerék-áttétel segélyével vitetik át a (3) tengelyre, melyen az óraművet megállító (20) kilincs van el­rendezve. Ezen tengely mozgása viszont a (2) tengelyre s erről az (1) tengelyre vite­tik át, mely az óramű járásának szabályo­zása czéljából egy szárnytengellyel van ellátva. Az óraművet a nyugalmi helyzetből ki­mozdító elektromágnesek váltakozó áramra vannak berendezve és polarizálva. A hor­gony az áram áthaladása alkalmával hintázó mozgásba jön a magok körül, minek kö­vetkeztében a horgonyra erősített (33) aczél­láb is hasonló mozgásba jön. Ez által az aczélláb a (16) fogakat egymás után szaba­don bocsátja s a (15) emelő, saját súlyának hatása alatt lesűlyed azon helyzetbe, melyet a (18) kilincs és a (21) bütyöktárcsa határoz meg. Megfordított mozgásnál a (18) kilincs a bütykön elcsúszik, a (15) emelő karját fölemeli s a (16) t'ogak egymásután a hor­gony lábába kapaszkodnak, míg csak az utolsó alsó fog a láb fölött be nem ugrik. Az elektromos szemafor egész óraműve

Next

/
Thumbnails
Contents