27093. lajstromszámú szabadalom • Elektromos semafor

Megjelent 1903. évi május lió 6-áu. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI Jf§ H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 27098. szám. V/a/2. OSZTÁLY­Elektromos szemafor. PETSCH BERNARD ELEKTROTECHNIKUS VARSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát képező elektro­mos szemafor, mely az összes eddig alkal­mazott mechanikai szemaforokat, állomási és vonal szemaforokát, valamint az úgy­nevezett «vörös tárcsákat)) is helyettesíti, a vonatnak a vonalon és az állomá­son való biztosítására szolgál. Ámbár az elektromosság a legjobb közegnek bizonyult, arra nézve, hogy egy helyről több-kevesebb szétszórva elrendezett gép vagy készülék legyen igazgatható s a mellett más módon el nem érhető könnyű kezelést tesz lehe­tővé, a szemaforok működtetésénél eddigelé mégis csak igen korlátolt alkalmazást talált. Az eddig ismert elektromos szemaforoknak még bizonyos hiányai vannak, melyek azok­nak alkalmazását megakadályozták. Az alább leírandó elektromos szemafor új tipusnak tekinthető, mely elődeinek főhát­rányaitól mentes. Szerkezete magából az elektromos szemaforból, a vezetékekből és azon készülékekből áll, melyek az állomá­sokon vagy oly helyeken vannak elrendezve, a honnan a jelek leadandók lesznek. A 4. ábrán föltüntetett szemafor egy sze­mafor-szárnnyal aczélkötelekkel és súly­lyal ellátott óraműből, továbbá egy csőszerű vasoszlopból, az óramű fölhúzására szol­gáló dobbal ellátott öntöttvaslábból s a lámpa- i fölhúzó szerkezetből, végül az öntöttvas­talptömbből, lámpából, szigetelőkből, szögek­ből stb. áll. A szemafor egész mechanizmusa egy vasszekrényben foglal helyet, mely fö­lülről illesztetik az oszlopra. Ezen szekrény­ből csak a főtengelynek szemafor-szárnyak­kal ellátott része nyúlik ki. Az óramű vagy föliil van elrendezve, mint a 4. ábra mutatja, vagy pedig alul az oszlop lábában. Az 1—3. ábrákon föltünte­tett óraművet egy 25 kg. ot nyomó súly hozza működésbe. Ezen czélból az (5) ten­gelyre két (23) és (24) dob van ékelve, me­lyek közül az első az aczélkötélnek a moz­gató súllyal együtt való fölgombolyítására, a másik pedig a fölhúzásra szolgál. A (24) dobbal egy (27) dob van összekötve, mely a talapzatban foglal helyet s közvetlenül föl­húzásra szolgál. Azon idő alatt, melyben a mozgató kötél fölhúzás alkalmával az egyik (23) dobra föltekerődik, a fölhúzó kötél a másik (24) dobról, a talpazatban levő (27) dob által húzva, le fog gömbölyödni; ellen­ben a mozgató kötélnek a súly által való legombolyítása alkalmával a fölhúzó kötél a második (24) dobra tekerődik föl, minek következtében a talapzatban helyet foglaló (24) dobról legömbölyödik. A három (23, 24, i 27) dob a kötelekkel együtt két kaliberezetj

Next

/
Thumbnails
Contents