26948. lajstromszámú szabadalom • Eljárás malátaliszt előczefrézésére

Megjelent 1903. évi április hó 10-én . MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26948. szám. IV/a. OSZTÁLY­Eljárás malátaliszt eló'czefrézésére. LAPP VALENTIN VEZÉRIGAZGATÓ LEIPZIGBEN. Bejelentésének napja 1902 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1901 április 27-től kezdődik. Malátaliszt előczefrézésénél ösmeretes a | víznek nyomás alatt való hozzávezetése és a malátalisztet is már nyomás alá helyez­ték, hogy a víz lehetőleg jól átitassa a malátalisztet, hogy így tehát lehetőleg benső czefrézést, III. lehetőleg tökéletes előczef­rézést érhessünk el. A mint azonban isme­retes, a malátaliszt egyáltalában nem oldó­dik vízben, sőt inkább élénk hajlamot mu­tat csomóképződésre, melynek külső rétege a víz behatására összefüggő kérget képez, a melyen belül száraz malátaliszt foglal­tatik, mely ily módon a czefrézés alól ki­vonatik. Az ösmert eljárásoknál a maláta­lisztet egyszerűeu szabadon engedték a vízbe esni, mi mellett, ha úgy a víz, mint a malátaliszt nyomás alá helyeztettek, a nyomás csak akkor érvényesült, a midőn a malátaliszt az illető tápláló csatornát el­hagyta, a mint ez pl. a 116767. sz. német szabadalmi leírásban ösmertetett eljárásnál történik. Még hátrányosabbak azon régebbi eljárások, melyeknél, mint pl. a Fassbender «Mechanische Technologie der Bierbrauerei und Malzfabrikation» czímű munkájának 3. köt. 100. lapján leírt eljárásoknál, nyomó­levegőnek vagy hasonlónak bevezetése ál­tal a malátaliszt szétporlasz tátik, a mi ezen ! berendezéseknél annál nagyobb veszteséget jelent, minthogy azok alul nyitva vannak. Ezen veszteséget természetesen az illető czefréző csőnek meghosszabbítása által né­mileg elkerülhetnők, azonban a lisztnek összecsomózódását semmiképen sem kerül­hetjük el és különben sem nyújtanak sem­miféle eszközt a keletkezett csomók fölosz­latására, hogy ezeket is úgy, mint a többi részét a lisztnek egyenletes péppé változ­tassuk. Ezt kell azonban okvetlenül elér­nünk, hogy a malátaliszt előczefrézésének gyakorlati értelme és czélja legyen. A jelen találmány tárgyát képező eljárás és készülék módot nyújt arra, hogy a malátalisztet tel­jesen egyenletes péppé alakítsuk át, mely­ben a készülék elhagyása után egyetlen csomócska sem található. Ha a készülék bel­sejében képződnének is csomócskák, ezek teljesen eloszlattatnak, mielőtt a pép a ké­szüléket elhagyja. Ezen hatást az által érjük el, hogy elő­ször is az egy czefrézésre szánt lisztmeny­nyiség egész mennyiségét nyomáB, pl. lég­vagy szénsavnyomás alá helyezzük és ezen nyomás alatt vezetjük az egész malátameny­nyiséget egy csőbe, melybe oldalról oly nyomás alatt fecskendezünk be vizet, hogy a víz egészen a cső közepéig jusson el, i vagyis hogy az útjába eső malátalisztet tel­jesen áthathassa. A malátaliszt, miközben azon hely felé

Next

/
Thumbnails
Contents