26898. lajstromszámú szabadalom • Berendezés ömlesztett állapotban, berakott gabona és hasonló árúknak zsákokba való töltésére

26898 szám X/a. OSZTÁLY. Berendezés ömlesztett állapotban berakott gabona és hasonló árúknak zsákokba való töltésére. SCHÁFFER HERMANN GŐZMALOMTULAJDONOS JÁGERNDORF MELLETTI WEISSKIRCHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 20-ika. Megjelént lí)03. évi április hó 4-éa. MAGY SZABADALMI 1I1H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS Eddig a lazán ömlesztett állapotban (á la rinfusa) berakott árúknak zsákokba való töltése igen nehézkes volt és sok időt vett igénybe; a munkához legalább három munkásnak kellett a telerakott vasúti ko­csiba beszállni; a munkások közül egy a töltendő zsákot tartja, a másik az árút be­lapátolja és a harmadik a zsákot beköti és kiviszi; különösen a kirakás kezdetén, mi­dőn a vaggon még telve van, ezen munka lassan és nehézkesen folyik. Jelen találmány szerint az árú nem a kocsi belsejében, hanem annak külolda­lán lesz a zsákokba rakva; ezen czélból a kocsik elzárható nyílásokkal vannak el­látva; a nyílások küloldalán a kirakó állo­máson őrzött töltőtölcsérek helyeztetnek el, melyek könnyen leszerelhetők; az árú pedig önsúlya folytán a kocsifalban levő nyílás és az előtte elhelyezett tö.tőtölcsé­ren át az egymásután oda helyezendő zsá­kokba ömlik; emellett csak a kocsi belse­jében kell időről-időre az árút a használt kirakó nyílás felé lapátolni és a töltőtöl­csért egy zsák megtöltése után a legköze­lebbi zsák odahelyezéseig alkalmas módon el kell zárni. A mellékelt rajzban a jelen találmány szerinti berendezés egy példakép vett foga natosítási alakja van ábrázolva. Az 1. ábra a kocsifal egy kiömlési nyí­lásának vízszintes metszetét fölülről nézve ábrázolja; a 2. ábra ugyanannak függélyes metsze­tét mutatja; a 3. ábra a kocsifal belső oldalán elren­dezett vezetőkeretet mutatja, mely a ki­ömlési nyílás zárótolókáját veszi föl; a 4. ábra a kiömlési nyílás előtt elren­dezett töltőtölcsért részben metszetben, részben nézetben ábrázolja. Az (1) kocsifal belső oldalán a (2) veze­tőkeret van megerősítve, mely a kocsifené­kig érő (4) kiömlési nyílás (3) zárótolóká­jának vezetésére szolgál; a.(2) keret a (4) nyílást körülveszi; a (3) tolóka a fölső (5) kereszthasítékban és a (2) keret oldalsó (6) hornyaiban vezettetik, míg zárt állapot­ban a (8) kocsifenék (7) hornyába kapasz­kodik. miáltal a kiömlési nyílás teljesen elzáratik. A (3) tolóka fölső szélén függé­lyes (11) emelőrudak vannak megerősítve, melyek a belső kocsifalon levő (9) fülek­ben találnak vezetést és a fölső végükön

Next

/
Thumbnails
Contents