26882. lajstromszámú szabadalom • Gőztúlhevítő

Megjelent 1903. évi április hó 0-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26882. szám. V/o/2. OSZTÁLY. Gőztúlhevítő. POBGESFÜLÖP GÉPGYÁROS BRÜNN MELLETTI KÖNIGSFELDBEN ÉS NÓVÁK JÁNOS FŐMÉRNÖK RRÜNNBEN. Bejelentésének napja 1902 szeptember hó 16-ika. Elsőbbsége 1900 deczember hó 16-tól kezdődik. A találmány tárgyát képező gőztúlhevítő a csatolt rajzon az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 2., 3., 4. és 5. ábrán pedig az 1. ábra v—v, x—x, y—y, illetve z—z vonala sze­rint vett metszetben van ábrázolva. A gőztúlhevítőnek két (b2 b3) fenék ál­tal elzárt hengeres (a) palástja van és fe­nekeibe az egyes csoportokba (az adott esetben hat, egyenként hat-hat csőből álló csoportba) osztott (c) csövek vannak be­húzva. Az (a) palást középvonalában a (d) gőzelvezető cső foglal helyet. Az (a) pa­lást alsó végéhez az (e) választófalak ál­tal több (f) kamrára osztott (g) palást van csavarolva, melyet alul a (h) fenék zár el. Eme (h) fenékbe több (a jelen esetben három-három csőből álló hat csoportba osz­tott) U-alakú (i) cső van akként behenge­relve, hogy azok szárai a (c) csövekbe köz­pontosán benyúlnak. A leírt és az (a) és (g) palástokból ké­pezett henger mindegyik végén egy-egy (k k2) süveg van megerősítve, melyeket az (m), illetve (n) közfalak a (g) palást kamrái számával azonos számú (f2), illetve (f3) kamrára osztanak. A (g) palástban és a (k) süvegben a le­írt módon képezett (f), illetve (f2) kam­rák, ép úgy, mint az (f2) és (f3) kamrák is egymáshoz viszonyítva el vannak tolva, úgy hogy például a (g) palást egyik (f) kamrájába torkoló csőcsoport hat (c) csöve közül három a (k) süveg egyik, a másik három pedig a (k) süveg szomszédos (f2) kamrájába torkollik és viszont. A túlhevítendő gőz az (o) csőcsonkon át (1. ábra) az (a) palástba áramlik, hol a gőzből az elragadott víz és olaj, úgyszinte minden más fertőzmény leválik, azután a (d) csövön át a (g) palást (p) központi kamrájába és innen a (p2) nyíláson (1. és 4. ábra) át az első (f) kamrának a (2) vá­lasztófal által két részre osztott (3) ré­szébe jut. Ebbe a (3) részbe torkollik az egyik csőcsoport első három csöve, mely csöveken a túlhevítendő gőz fölemelkedik és a (k) süvegnek az illető csövek fölött fekvő kamrájába jut. Minthogy a (k) süveg és a (g) palást kamrái, mint azt már említettük, egymás­hoz viszonyítva el vannak tolva, a gőz a következő csőcsoport három (c) csövén át ismét lefelé fog áramlani és azután ezen csőcsoport következő három csövén át is­mét fölszáll és így tovább.

Next

/
Thumbnails
Contents