26811. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés keverékgáz (vízgáz és kőszéngáz) előállítására

Megjelent 1ÍK)3. évi ínárczins Iió 21-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 26811. szám. II./©. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés keverékgáz (vízgáz és kó'széngáz) előállítására. WATERGAS MAATSCHAPPIJ SYSTEEM \)H KRAMERS EN AARTS CZÉG AMSTERDAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 5-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás és be­rendezés képezi tetszőleges világítási erő­vel biró keverékgáznak előállítására víz­gázból és kőszéngázból, mely keverékgáz izzótesttel vagy ennélkül való világítási, fűtési, motorikus és más czélokra alkalmaz­ható, a mikor is ezen czélra csekély fogyasz­tással bármely, a kőszéngyártásnál eddig használt kőszénfaj hasznosítható. A jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint vízgáz előállítására az egy túlhevítő kamrában túlhevített vízgőzt fölülről lefelé egy izzó koksszal töltött generátoron hajtjuk keresztül. Ezen vízgázt ezután túlhevítés czéljából egy második koksztüzelésen vezetjük, mely túlhevített vízgáz az ezen tüzelésbe frissen adagolt szenet gázosítja, mire a keletkező termékek a vízgázzal együtt benső keverő­dés czéljából egy regenerátoron hajtatnak át. A második tüzelést hatásmódjának meg­felelően vízgáztúlhevítőrek és kőszéngáz­generatornak, a regenerátort pedig keverő kamrának kell tekintenünk. Az előállított keverékgáz világító képes­sége a szén mennyiségétől és minőségétől függ és ennek megfelelően tetszőlegesen szabályozható A mellékelt rajzban a jelen eljárás foga­natosítására szolgáló berendezés egy foga­natosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezést részben oldal­nézetben, részben függélyes metszetben láttatja. A 2. ábra részben fölűlnézet, részben metszet. A mint a 2. ábrában látható, az (A) kő­széngázgenerator és a (B) vízgázgenerator egymás mellett vannak fölállítva és a ros­télyok alatt elrendezett (V) csatornán keresz­tül egymással folytonos összeköttetésben állanak. A generátorok mögött a (D) túlhevítő kamra ós a (C) keverő kamra vannak el­rendezve oly módon, hogy a (D) túlhevítő kamra a (B) vízgázgeneratorrat keverő kamra pedig az (A) kőszéngázgeneratorral közlekedik. Az ezen czélra szolgáló (o és p) össze­kötő csatornák, a mint az 1. ábrában lát­ható, a tüzelés fölött vannak elrendezve. A (C és D) kamrák alul a gáz kibocsá­tására szolgáló elzárható (e és d) csőtolda­tokkal (2. ábra) és a gőz bevezetésére szolgáló, szintén elzárható (t és s) csőtol­datokkal vannak fölszerelve és az (f) ill.

Next

/
Thumbnails
Contents