26803. lajstromszámú szabadalom • Eljárás melassze, répa és más keményítőtartalmú anyagoknak erjesztésére, valamint sajtolt élesztő előállítására

Megjelent 1903. évi márezius hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEI RA S 2680B. .szám. I v/b. OSZTÁ LY­Eljárás melasse, répa és más, keményítő tartalmú anyagoknak erjesztésére, valamint sajtolt élesztő előállítására D" EFFRONT JÁNOS VEGYÉSZ BRÜSSZELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 szeptember hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát képező új eljárás erjesztésre ós sajtolt élesztőnek a megfelelő czefréből való előállítására szolgál és az ezen térén végzett legújabb kutatá­soknak eredményét képezi, melyek szerint zsírsavaknak, gyantasavaknak, gyantáknak vagy zsír- és gyantaszappanoknak a czef­réhez való hozzáadása a legnagyobb mér­tékben elősegíti az erjedést és az alkohol és élesztő kiaknázását is lényegesen növeli. .Megállapíttatott továbbá, hogy a gyanta­savak épp úgy, sőt még erélyesebben hatnak, mint a zsírsavak; a gyantasavak alkalma­zása által azonban a czefrében a savkép­ződés tökéletesen ki van zárva. Ezen kipróbált és bebizonyított tények, valamint azon megfigyelés képezi az összes erjedésre képes anyagoknak erjesztésére szolgáló új eljárásnak alapgondolatát, hogy a gyantasavaknak, valamint a zsírsavaknak alkalikus sói hasonló módon hatnak, mint a szabad savak. A melasszéknak alkohol nyerése czéljából való földolgozására az alábbi eljárás ajánlatos : Egy rész melasszét 21 /,—3 rész vízzel fölhigítunk és 28—29° Celsius hőmérsék­letre hevítünk, azután az élesztőt hozzá­adjuk és alapos fölkavarás után minden I hektoliter czefréhez egy 10%-os kolopho­nium-oldatból "200—300 köbczentimétert ke­verünk és a mellett ezen utóbbit oly módon készítjük elő, hogy ezen oldat minden literje i lnO gramm ko'ophoniumot és 22 gramm j kalihydrátot (KOH) tartalmazzon, i A kolophonium helyett alkalmazhatunk j szappanoldatot is, legczélszerííbben valamely káliszappannak oldatát, melyből 20--50 grammot adunk a czefre minden hektoliter­jéhez. A kolophoniumnak vagy a szappanoldat­nak megadott arányai nem abszolút arányok, hanem azok inkább a melasszék alkalikus természetéhez, a czefre savtartalmához, azoknak töménységéhez és minőségéhez alkal­mazkodnak. Bizonyos melasszék földolgozásánál már 5 gramm zsírsavval vagy gyantasavval kielé­gítő eredmények érettek el, míg más melasse­fajoknál sokkal nagyobb adagok szüksé­gesek. A czefrének erjedésbe hozására használ­hatunk élesztő helyett egy oly erjedő anyagot mely épp úgy kezeltetik, mint az édes czefre, vagyis ugyanazon konczentráczió és hőmér­séklet mellett, azonban a gyanta vagy zsír­savak kétszeres mennyiségének hozzáadá-

Next

/
Thumbnails
Contents