26730. lajstromszámú szabadalom • Készülék szennyvizek vagy hasonlók folytonosan történő tisztítására és a bennük foglalt üledékek víztelenítésére

Megjelent lí)<)3. évi márczius lió 11-én. MAGY SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 26730. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Készülék szennyvizek vagy hasonlók folytonosan történő tisztítására és a bennük foglalt üledékek víztelenítésére. MASCHINENFABRIK BUCKAU AGTIENGESELLSCHAFT ZU MAGDEBURG CZÉG MAGDEBUBG-BUCKAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 avigusztus hó 22 ike. Hogy a bányák, brikettgyárak stb. szenny­vizeinek tisztítását követelő helyhatósági sza­bályrendeleteknek megfeleljenek, már eddig a legkülönbözőbb készülékeket és eljáráso­kat alkalmazták, melyek azonban a czélnak nem feleltek meg tökéletesen. Specziálisan a brikett-gyártásnál a szén szárítása alkal­mával a szárító készülékekből a szabad le­vegőre jutó gáz nagy mennyiségben tartal­maz finom szénporrészecskéket, a mi a la­kókra igen kellemetlen és ezen porrészecs­kéknek a gyár közelében való lerakódása következtében rendkívül tűzveszélyes. Ezen porrészecskéket a víz és gőzfúvó­kák alkalmazásával le lehet csapatni, úgy hogy a gáz ezen részecskéktől teljesen meg­szabadulva jut a szabad levegőre; ehhez azonban aránylag nagy mennyiségű víz szükséges és még ezen víz- és porkeverék is rendkívül kellemetlen a lakókra és azon­kívül az elfolyó vízben foglalt iszapmennyi­ségek elvesztése folytán a gyárosokra igen nagy kárral jár. Ezen nagy por- illetőleg iszapmennyisé­geknek a vízből való kinyerése, és pedig lehetőleg száraz állapotban, ez ideig rend­kívül nehézkes és nem praktikus volt, ille­tőleg ezideig az egész víznek teljesen tiszta és újra való fölhasználásra alkalmas álla­potban olykép való egyidejű kinyerésének figyelembe vételével, hogy az befecskende­zésre, kazántáplálásra stb. ismét alkalmaz­ható legyen, vagy pedig mint teljesen tiszta elfolyó víz a lakókra nézve kellemetlen ne legyen, lehetetlen volt. Szűrősajtóknál és hasonló szűrő-készűlé­keknél kigőzölés által, szárított levegő be­vezetése által s i. t. el lehetett ugyan érni ezen czélt, azonban itt mindenkor az egész szűrőkészülék kiiktatása vált szükségessé s specziálisan csekély értékű, a folyadékokban nagy mennyiségekben jelenlevő üledékek esetében az ilyen eljárás nem volt alkal­mazható. Mint ismeretes, a szennyvizekben és spe­cziálisan a barnaszén szárításánál eltávozó gázban speczifikusan nehezebb és specziti­kusan könnyebb porrészecskék foglaltatnak, melyek vízzel és gőzzel való befecskende­zés által teljesen lecsapatnak, azonban a sok könnyű, úszni képes porrészecskéknek jelenléte következtében a brikett-gyártásnál keletkező nagy iszapos vízmennyiségeknél tel­jesen tiszta, használatra alkalmas víz kinye-

Next

/
Thumbnails
Contents