26687. lajstromszámú szabadalom • Legyező számológép

Megjelent li)03. évi niárc/ius hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26687. szám. VII/C. OSZTÁLY Legyező-számlálógép. GÁL ISTVÁN EV. REF. TANÍTÓ RINYA-SZT.-KIRÁLYON. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 1-je. Jelen találmány tárgya egy új számláló­gép, illetve szemléltető eszköz, mely tekin­tet nélkül a mennyiségekre, mindig egy gyűjtőfogalom, t. i. legyező. Alapelve a legtermészetesebb számlálógép: a tíz ujj. E mellett a számlálógép úgy ván szer­kesztve, hogy segítségével nemcsak az egész számok, hanem a törtek is szemlél­tethetők, továbbá az óra és a gyakrabban előforduló színek megismertetésére is al­kalmas. Bemutatható segítségével a színeknek fe­hérré való összeolvadása, a méterrendszer, még pedig úgy a hossz és terület, mint a köbmérték. Ezenkívül a találmány segítsé­gével az írási és rajzolási előgyakorlatok is elvégezhetők, nemkülönben a földrajzi alagfogalmak is szemléltethetők. Legfonto­sabb jellemzője jelen számlálógépnek egyéb­ként az, hogy szemlélteti, érzékíti a 10-es számsort és láttatja, a 10-eseket alkotó egye­seket és még sem lépi túl a tíz ujj határ­vonalát. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, hol az 1. ábra a számlálógép hátul nézete, a 2. ábra annak elölnézete, melyen az egyes legyezőszárak el vannak törve A 3. ábra a számlálógép oldalnézete, A 4. ábra egy-egy legyezőszárból alakított méterrudat ábrázol, míg az 5. ábra a törtek szemléltetésére szolgáló korongokat, a 6. ábra pedig a színek összeolvadásának szemléltetésére szolgáló 10-edekre osztott korongot tünteti föl. Az új számlálógép áll az (1) állványból, mely tíz (2) vésettel van ellátva, tíz darab egyenként tízlevelű (3) legyező fölvételére. Ez utóbbiak közül az első dróttal van old­hatóan összetűzve, míg a többi kilencz össze van szögecselve. Az állvány előlapján egy széttárt tízlevelű legyező rajzával, hátlapja pedig óralappal van ellátva, míg az állvá­nyon keresztülmenő egymásba tolt kettős óramutatók egyikének (4) tengelye az áll­ványon kívül meg van hosszabítva. A tíz­levelű legyezők leveleinek fele zöldre, má­sik fele fehérre (vagy egyáltalában két kü­lönféle színre van festve) és hosszuk olyan, hogy középen szétterítve épen egy métert kapunk (4. ábra). A legyezőlevelek egy ré­szének első és hatodik levele szokott mó­don méterrendszerű beosztással van el­látva. Az 5. és 6. ábrákban föltüntetett 2-10 szektorra osztott korongok középen ki vannak lyukasztva, úgy hogy az egyik óramutató (4) tengelyének meghosszabbító-

Next

/
Thumbnails
Contents