26687. lajstromszámú szabadalom • Legyező számológép

sára tűzhetők és a 10-edekre osztott és a 10 leggyakoribb színnel (fehér, fekete, szürke, arany, kék, zöld, piros, ezüst, violp sárga) festett korong rajta forgásba hoz­ható. Egyébként az egész számlálógépen czélszerűen a nemzeti szinek dominálnak, a mi nemzeti szempontból igen fontos pe­dagógiai segédeszköz. A számláló gép használati módja a kö­vetkező : A 10-ig terjedő számkörben az állvány használaton kívül marad és csak az első sodronyra fűzött 10-es legyezőt használjuk, és pedig ennek is csak annyi lapját, a há­nyas a számkör, melyben mozgunk. A szét­bontott legyezőlapokkal azután a számolási műveleteket szemléltetjük. Mihelyt az első 10-es számkört túllépjük, vesszük elő az állványt és az első legyezőt az első vé­setbe helyezzük, azután elővesszük a máso­dikat és így tovább, úgy hogy a számkör 10-től 100-ig bővül. Szükséges 10-es föl­bontásoknál az adott esetben az utolsó legye­zőt kivesszük az állványból, szétnyitjuk és a szétnyitott legyezővel a tizes részeit szemléltetjük. A törtek szemléltetésére az 5. ábrában föltüntetett korongok szolgálnak, melyek 2—10 szektorra vannak osztva és a szek­torok különféleképen színezve. A korongo­kat egymásután a visszájáról bedugott óra­mutató (4) tengelyére tűzzük és így az egésznek tört részeit bemutatjuk, mi mel­lett egyidejűleg az óralap számsorán bi­zonyos határozott mennyiségek (12 és 60) tört részei is szemléltethetők. A 6. ábrában föltüntetett 10-edekre osz­tott lap a szinek szemléltetésére és a (4) tengelyen való forgatás útján a színeknek fehérre való összeolvadásának bizonyítására is szolgál. A 10-edes törtek szemléltetésére szolgál az öt darab hátlapján méterrendszerű be osztással ellátott legyező. A belső 6-ik lap szintén méterbeosztással van ellátva, úgy hogy a legyező felében szétcsapva, czenti­méter és decziméter beosztású métert ka­punk és így igen egyszerűen a hosszmérték fogalmára térhetünk át. A köbmérték szemléltetésére ugyancsak a középen szétcsapott összeszögecselt 9 le­gyező szolgál, melyekhez az első drótra fűzött legyezőnek két-két levélből össze­állított három méterpálczáját vesszük se­gítségül, úgy hogy tizenkét méterpálczából egy köbméter űrtartalmú koczka vázát építhetjük föl, melyet papírral burkolva, a köbméter, mint ilyen bemutható. Igen könnyen áttérhetünk jelen számláló gép segítségével az irási és rajzolási előgya­korlatokra, a mennyiben a legyezők segélyé­vel a vízszintes, merőleges és ferde vonalak, szögek, kör, háromszögek, négyszögek és sok­szögek szemléltethetők. Nemkülönben hasz­nát vesszük a legyezőknek a világtájak tanításánál a szélrózsa összeállítása foly­tán, sőt ezt egy térképen fektetve, minden nehézség nélkül ide is átvihetjük. Minthogy a két óramutató egymástól függetlenül forgatható, az óra- és időmé­réssel a gyermekeket igen egyszerűen meg­ismertethetjük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Legyező-számlálógép, jellemezve egy legyezőalakú s tíz darab egyenként tíz levélből álló legyező fölvételére alkal­mas állvány és tíz darab egyenként tíz­levelű legyező által. 2. Az 1. igényben védett legyező-számláló­gép egy foganatosítási alakja, jelle­mezve az által, hogy az egyik tízlevelű legyező szétbontható, míg a többi össze van szögecselve. 3. Az 1. és 2. igényekben védett számláló­gép egy foganatosítási alakja, jellemezve az által, hogy az állvány egyik oldalán egy óralap van alkalmazva, mely fölött az óramutatók egymástól függetlenül forgathatók. 4. Az 1—3. igényekben védett legyező­számlálógép egy foganatosítási alakja, jellemezve az által, hogy az egyik óra­mutató tengelye meg van hosszabbítva, úgy hogy arra a törtek szemleltetésére alkalmas beosztással ellátott korongok,

Next

/
Thumbnails
Contents