26569. lajstromszámú szabadalom • Újítások önműködő csévekicseréléssel bíró szövőszékeken

Megjelent 1!)03. évi február hó 16-án. MAGY. í ' KIK SZABADALMI HIVATAL SZAB A DALiM I LEIRAS 26569. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Újítások önműködő csévekicseréléssel bíró szövőszékeken. NORTHROP LOOM COMPANY CZÉG, MINT BOPEB KÁROLY FRIGYES MECHANIKUS JOGUTÓDJA HOPEDALEBAN. A szabadalom bejelentésének napa 1902 junius hó 8-ika. Jelen találmány tárgya szövőszékekre vo­natkozik. melyek oly berendezéssel vannak ellátva, hogy az esetben, ha a vetülékfonal a vetélőben elfogy, akkor a vetélőben levő cséve egy másikkal helyettesíttetik. Ily szövőszékeknél ugyanis a csévekicse­rélés pillanatában az elhasznált vetülékfonal vége a szövettől a vetélőhöz halad, mely­ben a kicserélendő cséve van és hogy hi­bátlan árút kapjunk, szükséges, hogy a vetülékfonal először közvetlenül a vetélőn és erre közel a szövet végéhez elvágassék, a mi egy különleges vágókészülék által kapcsolatban egy vágóéllel történik, amidőn előbbi a fonalat a vetélőnél és utóbbi a szövet szélénél vágja el. Jelen találmány tárgyát már most egy ily vágókészülék képezi, mely a vetülék­fonalat közvetlenül a vetélőnél vágja el és pedig az új cséve kicserélése alatt vagy közvetlenül ennek megtörténte után, mi mellett egyidejűleg egy szorítószerkezet jön működésbe, mely a fonalat az elvágás előtt fogva tartja, mire a fonal a szorítószerkezet és a vetélő között elvágatik. Az elvágott és a szorítószerkezet által fogva tartott fonal­vég ezután egy vágóéi pályájába kerül, mely a fonalat közel a szövet végéhez elvágja, miáltal az ily módon két helyen elvágott vetülékfonaldarabot a szorítószerkezet el­ereszti és a vetélőpályából kiesik, nehogy ezen fonaldarab a szövetbe beszövessék. Minthogy néha megtörténik, hogy a fonal a vetélőnek a vetélőszekrényben való visz­szacsapódása folytán meglazíttatik és így a szorítószerkezet által nem fogatik meg, mi­által a fonal, mielőtt megfelelően elvágat­nék, rendesen törik, egyidejűleg oly beren­dezés van alkalmazva, mely a fonalat a szövet és a vetélő között feszítve tartja, még akkor is, ha a vetélő visszacsapódnék, úgy hogy a szorítószerkezet a fonalat biz­tosan megfogja és utóbbi megfelelően le­vágatik. A mellékelt rajzokon az 1. ábra az önműködő csévekicseré­léssel bíró szövőszék egy részének a 2. ábra x—x vonala mentén vezetett metszetét mutatja; a 2. ábra az 1. ábrában rajzolt szerkezet fölülnézetét ábrázolja; a ábra a vetélőszekrénynek a szövő­szék azon oldalán levő mellső falát tünteti föl nagyobb léptékben, mely oldalon a cséve­kicserélés történik ; a i. ábra a vetélőszekrényben levő vetélő

Next

/
Thumbnails
Contents