26569. lajstromszámú szabadalom • Újítások önműködő csévekicseréléssel bíró szövőszékeken

egy részének nagyobb léptékben rajzolt fölülnézetét mutatja és az 5.-8. ábrák részleteket tüntetnek föl; a 9. ábra a fonalelvágóberendezés és a fonalat az elvágás után fogva tartó fonal­szorítószerkezet nagyobb léptékben rajzolt nézetét, .míg a 10. ábra a 9. ábra y—y vo­nala mentén vezetett balról nézett metszetét mutatja, a midőn világosan látható, hogy a fonal miképen rögzíttetik. Az (A3) láda (1. ábra), (S) vetélő, a (b) csévékkel bíró (F) csévetartány, a lefiiggő (f3) karral bíró (fl) adagoló és az 50 nyíl irányában forgó (dl) tengely ismert részeket képeznek. (Y) egy az (A10) kengyelen (a)-nál for­gathatóan ágyazott, fölfelé nyúló kart jelöl, melynek fölső vége meg van hajlítva és egy (XI) tapintót képez. Az (Y) kar az (a) for­gáscsapon oldalt elmozgatható és egy (nl) nyúlvánnyal bír, mely az (mx) kilinccsel ellátott (m2) kar (m4) peczkére fekszik. A (dl) tengelyre egy (dl2) kar van fölékelve, melyet egy (Sx) rugó az (Y) kar 30 pecz­kéhez szorít. Az (Y) kar (Yl) végén egy mozgatható (cx) tag van elrendezve, mely egy szilárd (c) késéllel és továbbá a szilárd (c2) tag lapos fölűletével együttműködik. Miután a vetélő a cséve kicserélése czéljából avetü­lékládába érkezett, a (t) vetülékfonalat (2. ábra) a (cx). (c2) tagok megfogják és azután a (cx), (c) tagok elvágják, amennyiben ezen tagok az (Y) kar fölfelé való lengése által oly helyzetbe hozatnak, hogy a fonalat meg­foghatják. Az (A3) ládán egy (a70) toldat van el­rendezve, mely a (ex) csiptetőtag hátul ki­ugró (cl) részébe fogódzik azon pillanatban, ha a láda előremozgását befejezi és az ily módon rögzített fonal az (Y) karnak hátra­felé eredeti helyzetébe való mozgása által (T) vágószerkezet (2. ábra) pályájába kerül és utóbbi mozgatható (c20) vágótagja által elvágatik. Mint a 2., 3. és 4. ábrák mutatják, a vetü­lékszekrény mellső fala a láda azon végén, hol a csévekicserélés történik, belső végé­hez közel egy (bl2) nyílással van ellátva, melybe egy (bl3) szorítópárna lép be; utóbbi eay a vetélőszekrény mellső falán megerő­sített rugalmas (bl4) kar szabad végén iil-A (bl4) kar (bl6)-nál befelé van hajlítva, úgy hogy a (bl3) párna a (bl2) nyílásba annyira benyúlik, hogy a vetélőszekrény mellső falának belső fölűleténél kissé kiáll. Ha már most a vetélő a vetélőszekrénybe belép, akkor előbbi oldalfala a (bl3) párnát kifelé szorítja, miáltal a vetülékfonal a párna és a vetélő oldala között rögzíttetik és a vetélő esetleges visszacsapódásakor is feszesen tartatik, úgy hogy a föntleírt szo­rítószerkezet által biztosan megfogatik. A vetélő és szövet között elvágott fonal­darab egy fonalfogó által fölfogatik és fo­kozatosan szabaddá tétetik, úgy, hogy a szövetbe nem szövetik be. Ezen fonalfogó egy fölfelé hajlított (E) karon (1. ábra) van elrendezve, mely az (A10) kengyel (h) csap­ján forgathatóan van elrendezve, amidőn az (S8) rúgó az (E) kart rendes helyzetében tartja és egy lefelé nyúló (e) ütköző az (A10) kengyel egy szilárd részéhez fekszik. Az (E) kar fölső vége egy hátrafelé kiálló (el) toldattal van ellátva (1., 5. és 6. ábra), melyre a fonalfogó alsó pofája támaszkodik. A fonalfogó lényegében két hoszzúkás (j), (k) pofából áll, melyek egymással szem­benálló (jx) (kx) fölűletei érdesek (8. ábra), míg a pofák hátsó végei simák, finoman csiszoltak és a láda felé (75)-nél trombita­szerűen vannak kihajlítva. Az alsó pofa alsó oldalán egy (kl) mé­lyedés van elrendezve, melybe egy (e2) csap lép be (5. ábra), úgy hogy a pofa csak kis hosszirányú elmozgást végezhet. A fölső pofa az alsóra fekszik és (j2)-nél kereszt­horonnyal van ellátva, melyben egy vízszin­tes (e3) csap lazán ül; utóbbi egy (Ex) kö­nyökemeltyűn van megerősítve (6. és 7. ábra), mely az (el) toldat egyik oldalán (e4)-nél forgathatóan van ágyazva. A vízszintes (e3) csap külső végén átmenő (76) sasszög megakadályozza, hogy a (j) pofa az (e3) csapról lecsússzék. Az (Ex) könyökemeltyű kifelé irányított (e6) karjának belső fölületén egy (e7) mé-

Next

/
Thumbnails
Contents