26567. lajstromszámú szabadalom • Szövethengerhüvely kötszer anyagokhoz és eljárás kötszer-pólyáknak mechanikai szövőszékeken való előállítására

-Megjelent I i>()3. évi februá r hó lü-án. MAGY A KIR. SZABADALMI jljSa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26567. szám. XIV/h. OSZTÁLY. Szövethengerhüvely kötszer anyagokhoz és eljárás kötszerpólyáknak mechanikai szövó'székeken való előállítására. KUCERA JÓZSEF GYÁROS WILDENSCHWERTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 augusztus hó 15-ike. Kötszeranyagoknak mechanikai szövőszé­keken való előállításánál úgy jártak el, hogy a kötszeranyagot egész szélességében föl­göugyölítették egy közönséges szövethen­gerre, azután pedig egy négyszögletes, desz­kákból készített fahasábra, mely utóbbival együtt a kötszeranyag a kereskedelmi for­galomba hozatott, hol a szükségnek meg­felelő darab belőle legöngyöltetett és tet­szőleges szélességű pólyákká szétmetszetett. A jelen találmány szerint a kötszeranyag­nak fahasábra való külön fölgöngyölítését és pólyákká való utólagos szétmetszését meg­takarítjuk. Ezt pedig az által érjük el, hogy a kötszeranyagot a szövés alkalmával a közönséges szövethenger helyett egy külön­leges szerkezettel bíró, kitolható szövet­hengerhüvelyre göngyölítjük föl s azonkívül a kötszeranyagot a szövőszéken, fölgöngyö­lítése előtt, ismert szerkezet segélyével tet­szőleges szélességű pólyákká vagy szalagokká vágjuk szét. A mellékelt rajzlapon az 1. és 2. ábrán sematikusan van föb"-'etve azon eljárás, mely szerint a köio, Tpólyák mechanikai szövőszéken előállíttatnak, hol a nevezett ábrákon (1) a lánczfonalak, (2) a nyüst, (3) a megszövött kötszeranyag, (4) a kések, me­lyeknek segélyével a kötszeranyag (5) pó­lyákká vagy szalagokká metszetik szét, (6) a szövetirányító, (7) a feszítőhenger és (8) a szövethengerhüvely, melyre az (5) pólyák fölgöngyöltetnek. Azon czélból, hogy az (5) pólyáknak vagy szalagoknak szélei épek és rostnélküliek le­gyenek, a kötszeranyag szövésénél az elmet­szések helyénél mintás kötést alkalmaz­hatunk. A (8) ezövethengerhüvely, mint a 3. és 4. ábrákon látható, hengeres alakkal bír, fából vagy más alkalmas anyagból van ké­szítve és belsejében egy czélszerűen négy­szögű keresztmetszettel bíró, egész hosszán | végignyúló (9) ürös tér van kiképezve. Az említett szövethengerhüvely egy czélszerűen szintén fából készített (10) hasábra tolatik föl, hol az utóbbi egy szintén négyszögletű keresztmetszettel bíró, hengeres (11) csapok­kal ellátott (12) tengelyre tolatik föl s az utóbbin megerősíttetik. (5. és 6. ábra). A (8) szövethengerhüvelyt az oldalirányban történ­hető eltolódás ellen (13) tárcsák és (14) csa­varok biztosítják. Midőn a (8) hüvelyre az (5) pólyákból a kellő vastagságú réteg fölgöngyölteíett, az előbbi a (10) fahasábról eltávolíttatik és köz-

Next

/
Thumbnails
Contents