26567. lajstromszámú szabadalom • Szövethengerhüvely kötszer anyagokhoz és eljárás kötszer-pólyáknak mechanikai szövőszékeken való előállítására

- 2 -vetetlenül így hozatik kereskedelmi forga- | lomba. Természetesen az így kiképezett szö- j vethengerhüvelyekre a kötszeranyagok tel­jes szélességükben, tehát pólyákká szét nem metszve is fölgöngyölhetők a szövőszéken és így hozhatók közvetetlenül forgalomba. í A 7. és 8. ábrákon a fölgöngyölített (5) I pólyákkal ellátott szövethengerhüvely vau föltüntetve, melynek segélyével a föntebb említett megtakarításon kívül még azon előnyhöz jutunk, hogy a pólyarétegek szép egyenletesen rendeztetnek el egymás fölölt és így részleteiárusítás alkalmával a pólyák könnyen legöngyölíthetők és alakíthatók át kisebb tekercsekké vagy göngyölegekké. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kötszeranyagoknak mechanikai szövő­székeken való előállításánál kiváltható (8) szövethengerhüvelyek alkalmazása, melyekre a kötszeranyag egész széles­ségében vagy pedig pólyákká szétmeiszve fölgöngyölíttetik, mely hüvelyek egy­szersmind a szövőszéken reájuk fölgön- 1 gyölített kötszeranyaggal együtt elszál­líttatnak, az utóbbinak kereskedelmi for­galomba való bocsátása alkalmával. 2. Az 1. igénypontban említett, kötszeranya­gokhoz való szövethengerhüvelyeknek egy kiviteli alakja, jellemezve egy fából vagy más megfelelő anyagból készített (8) ürös henger által, mely egy hengeres vég­csapokkal ellátott, (12) tengelyhez erősí­tett, szintén fából vagy más alkalmas anyagból készített (10) hasábra tolatik föl, hol az oldalirányban történő eltoló­dás ellen (13) tárcsák és (14) csavarok, vagy más egyenértékű alkatrészek segé­lyével biztosíttatik. 3. Eljárás kötszerpólyáknak mechanikai szö­vőszékeken való előállítására, jellemezve az által, hogy a (3) kötszeranyagszöve­tet a szövőszéken (5) pólyákká vágjuk szét, mi mellett esetleg az elmetszések helyénél a szöveten mintás kötést alkal­mazunk s az így kapott pólyaszalagokat a 2. igénypontban jellemzett (8) szövet­hengerhüvelyre göngyölítjük föl. (1 rajzlap melléklettel.) >>ANJ*8 RÉSZVÉNYTAJWASÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents