26539. lajstromszámú szabadalom • Szögletes folyadéktartályok fából

Megjeleni IDOIi. ovi február hó K)-ón. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 265B9. szám. XX/f. OSZTÁLY. Szögletes folyadéktartányok fából. VÉKONY ANTAL SZÖLLŐ ÉS FÖLDBIRTOKOS TÁZLÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 23-ika. Jelen találmány fából való szögletes fo­lyadéktartányokat tárgyaz, melyek a gurít­ható hordókkal szemben azon előnnyel bír­nak, hogy egyenlő térfogat mellett sokkal nagyobb űrtartalom elhelyezését teszik le­hetővé a pinczében, ezenkívül az egyes tar­tányok rekeszekre oszthatók, miáltal egy és ugyanazon edényben több fajtájú bor vagy más folyadék helyezhető el, illetve kezel­hető. mivel az egyes rekeszek külön lefo­lyással és tisztító ajtócskával lehetnek el­látva. Nagyobb bormennyiség beraktározására czementből készült tartányokat szoktak al­kalmazni a bornagykereskedők és a tehető­sebb szőllőnagybirtokosok, de ezekben a tar­tányokban a bor nem érik, a mi kimond­hatatlan nagy hátrány, míg a találmány­beli tartányok alkalmazásával a bor kitűnően házasítható és természetének megfelelően, akadálytalanul érik s ezen jó tulajdonsága mellett a czementtartányoknál olcsóbb is és bárhol, bármikor a pincehelyiségnek meg­felelően, összeépíthető bármely megbízható kádár, ács vagy asztalos által. A találmányt a mellékelt rajz ábrázolja néhány példaképeni kiviteli alakban; és pedig: az első ábra a második ábrának met­szete C—D irányban, a második ábra az első ábrának metszete A—B irányban, a harmadik ábra egy födél nélküli desz­kából épült tartányt ábrázol távlati né­zetben, a negyedik ábra egy gerendákból készült tartány részletét mutatja távlati nézetben, az ötödik ábra a harmadik ábrában föl­tüntetett tartány deszkáinak összeillesztési módját mutatja távlati nézetben, a hatodik ábra a tartány abroncsrészletét ábrázolja, a hetedik ábra a mellső és hátsó falak összetartására szolgáló abroncs részletét mutatja, a nyolczadik ábra metszet A—B irányban. A mint a rajzból látható, a (T) tartány­nak szögletes formája van. Teteje belül mellső irányban emelkedően, feneke pedig kissé lejtősen van építve, előbbi azért, hogy a gázok a pontozott vonal és tető közötti térben (második ábra) fölgyiilemelhessenek és (P) nyílásnál, mely szeleppel látható el, elhagyhassák a tartány belsejét, utóbbi pe­dig azért, hogy a folyadék teljesebben le­folyhasson. Az (S) tisztító ajtócska — mint ismeretes — arra szolgál, hogy a tartány belsejébe annak tisztítása czéljából lehessen bújni. A találmánybeli tartány egy kiviteli alakját a harmadik és ötödik ábra mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents