26453. lajstromszámú szabadalom • Vízen is használható kerékpár

Megjelent 1ÍMKI. évi február hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL szabadalmi leírás 26453. szám. XX/c. OSZTÁLY. Vizén is használható kerékpár. KOSÁR SÁNDOR FÖLDBIRTOKOS TEMES-KUBINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 26-ika. A találmány tárgyát oly kerékpár ké­peli, mely vizén is használható. Mellékelt rajzon az 1. ábra a kerékpár oldalnézete, a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra hátulnézete, a 4. ábra pedig egy részletrajz. A kerékpár úgy van megszerkesztve, hogy mindazon alkatrészek, melyek a ke­rékpárt vizén való járásra alkalmassá te­szik, könnyen leszerelhetők és összerakha­tok. A kerékpár hátsó kerekének (a) tenge­lyére a kerék két oldalán (b) rudak van­nak levehetően megerősítve, melyeket a ke­rékpár vázának hátsó (c) villájához és a (b) rudakhoz leszerelhetően alkalmazott (d) rudak merevítenek. A két (b) rúd hátul egy (f) kereszttartóval van összefoglalva. Ezen két (b) rúdra vannak a kerékpár hátulsó (g) úszói és a kerékpárnak a víz­ben való előre hajtására szolgáló (h) pro­pellercsavar alkalmazva, és pedig a követe kezőképen: A (b) rudakra egy (i) kengyel van leve­hetően ráerősítve, melynek végein (k) ru­dak vannak ágyazva, ezen (k) rudakra (4. ábra) (1) kampók segélyével, vagy bármely más módon (m) lemezek vannak fölfüg­gesztve, mely lemezek a (g) úszókhoz a külső oldalon vannak ráerősítve. A (g) úszóknak belső oldalán egy másik az (m) lemezhez hasonló (ml) lemez van hozzáerő­sítve, mely ugyanily módon, mint az (m) lemez, az (i) kengyelhez egy (kl) rúd köz­vetítésével a (b) rúdra fölfüggesztett (n) rúdon lóg (2. és 3. ábra). Az (f) kereszttartóról és az (i) kengyel­ről egy-egy (o) kar nyúlik ferdén lefelé (1., 2. és 4. ábra), melyeknek alsó végébe a (h) csavar (hl) tengelye van ágyazva. A (hl) tengelynek befelé néző végén egy (p) fogaskerék ül, mely egy a hátsó kerék talpára erősített (r) fogaskoszorúba ka­paszkodik, úgy hogy a hátsó keréknek is­mert módon való forgatása által a (h) csa­var is forgásba hozatik. A kerékpár mellső kerekének ágyazására szolgáló (s) villára a (g) úszókhoz hasonló (gl) úszók vannak levehetően hozzáerő­sítve. A (gl) úszókra (m2) lemezek van­nak alkalmazva, melyek a már leírt mó­don az (s) villára levehetően erősítettél) tartókon függnek. Ezenkívül a (gl) úszók még (t) rudakkal is vannak az (s) villá­hoz erősítve. A (g) és (gl) úszók fölfújható tömlők,

Next

/
Thumbnails
Contents