26391. lajstromszámú szabadalom • Eljárás malátadara előállítására

Megjelent 1IHKJ. évi január lió 27-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26B91. szám. 1 V/a. OSZTÁLY. Eljárás malátadara előállítására. , MÜHLENBAUANSTALT UND MASCHINENFABRIK VORM. GEBRÜDER SECK CZÉG DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 11-ike. A malátadarát sörlé készítése czéljából rendszerint oly módon állítják elő, hogy a malátaszemeket hengermalmok, kőjáratok vagy más aprító szerkezetek között szét­zúzzák, illetve megtörik, miközben a dara­termék finomsági fokát alkalmas beállító szerkezet segélyével szabályozzák. A gyűj­tött tapasztalatok arra mutatnak, hogy a legczélszerűbben oly malátadara dolgozható föl, melynél a lisztszemek lehetőleg finom szemcséjűek, másfelől azonban kívánatos, hogy a héjak, a mennyire lehetséges, épen marr ijanak, mivel ezek alkotják tudvalevő­leg azon mechanikai segédeszközöket, melyek által a czukrozott malátalé a törkölytől lehe­tőleg tökéletesen elválasztatik, a mennyiben a nagylevelű héjak az egyes lisztrészeket kis csoportokra szétválasztják s a liszt­részecskék azon törekvésének, hogy nagyobb szilárd tömegekké egyesüljenek, ellensze­gülnek, röviden: az endozmozist kitűnően elősegítő szűrőanyagnak bizonyulnak. A malátadara előállítására eddig alkalma­zott eljárás szerint a lisztnek finomra őrlése s egyidejűleg a héjak megkímélése nem volt keresztülvihető. Ha ugyanis az aprító gépet úg/ állítjuk be, hogy a héjak nagylevelűek maradjanak, akkor a lisztszemcsék durvák lesznek s nem adnak kielégítő eredményt a kivonás alkalmával, mivel a víz ugyan megnedvesíti és kilúgozza a daraszemcsék 1 fölületeit, de azoknak majdnem üvegszerű magvába csak nehezen hatol be. Másfelől az apróbb szemcséjű liszt előállítása czél­jából beállított magasabb finomsági fok azon okból mutatkozik czélszerűtlennek, mivel ez esetben a héjak is apró pelyhekké forgácsoltatnak szét, úgy hogy a czefre­kádban kevésbbé laza minőségű szűrőréteget alkotnak, mely a leülepedést megnehezíti, egyáltalában lehetetlenné nem teszi. Jelen találmány tárgyát képező eljárás czélja abban áll. hogy a malátából oly ter­mék legyen előállítható, mely a durva héja­kat és finom szemcséket egymással egyen­letesen elegyedve, tehát azoknak természe­tes keverési arányában tartalmazza s a töké­letes extrahálásra alkalmas minősége folytán az eddigi megszokott daratermékkel szem­ben kétségkívül magasabb kivonási ered­ményt biztosít, mely tény laboratóriumi úton már bizonyítást is nyert. Ezen eljárás egyúttal a sörfőzőnek azon kilátást nyújtja, hogy a kivonati anyagok esetleg még jobban kiaknázhatók lesznek, ha a héjak és malátaszemcsék a tapasztalás

Next

/
Thumbnails
Contents